نظریه ی آشوب و رهبری آموزشی تحول گرا سبحان سبحانی جو دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی وعضوهیئت علمی دانشگاه فرهنگیان دکتر حمید رحیمیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی E-mail:sobhanyjo@yahoo.com چکیده: واژه های کلیدی:رهبری،رهبری تحولی ، رهبری آموزشی تحول گرا،تئوری آشوب مهمترین ویژگی عصرکنونی عدم اطمینان، پیچیدگی، جهانی سازی و تغییرات فزاینده تکنولوژیکی است، علم در حال حاضر از تئوری آشوب برای توضیح اینکه چگونه تغییرات ساده در سطح پایه می تواند منجر به نتایج پیچیده و غیر طبیعی می شوند استفاده می کند(30). تئوری رهبری پیچیدگی ، مجاورت نظم و تغییر آشوبی ظاهری رابه عنوان ویژگی ضروری محیط های اجتماعی،پذیرفته است.رهبری تحول نیز به آشفتگی به عنوان فرصتی برای رشد بیشتر،نگاه می کند و اعتقاددارد که رشدازعدم تعادل حاصل می شود( 24و28). رهبران معاصر بايد به کمک تئوري آشوب و پيچيدگي ، بينش وبصيرت نسبت به ماهيت و هدفهاي سازمانها را به عنوان سيستم‌هاي انطباقي پيچيده بدست آورند.برهمین اساس دراین نوشتار، با نگاه اجمالی به نظریه آشوب ویژگیها وپیش فرضهای آن ،به چرخه ی آشوب پرداخته می شود. سپس رهبری تحولی در سازمانهای آموزشی مورد بحث قرار می گیرد ودرنهایت با ارائه طرح ،" رهبری تحول گرا در شرایط آشوبناک"،(شکل شماره 3) کاربردها والزامات نظریه آشوب در رهبری تحولی آموزشی مورد بحث وبررسی قرار می گیرد. مقدمه روند تغييرات و تحولات علمي،تكنولوژيك، اجتماعي،فرهنگي و ... درجهان امروز چنان سریع وشتابنده است که هرلحظه باید منتظر وقوع تغییر تازه ای بود، به سخن شاعرشیرین سخن پارسی:"هردم ازاین باغ بری می رسد / تازه ترازتازه تری می رسد". بادقت در این روند باید اذعان کرد که اولاتغییرات اجتناب ناپذیرند ودر ثانی هیچ فرد یاسازمانی قدرت متوقف کردن این تحولات را ندارد ، به گفته ی كويست (1993) سازمانهاي امروزي نمي توانند روند و سرعت تغييرات را متوقف سازند بلكه تنها مي توانند ترديدها، نوسانات و بي ثباتي ها را به فرصتهايي براي آموختن ،تطابق و همخواني مطلوب تبديل كنند(10).بنا براین تنها یک راه باقی می ماند،آن هم هدایت واستفاده ی مطلوب از این تحولات برای رسیدن به اهداف وپیشرفت وتعالی بیشتر است، چرا كه به گفته تافلر تنها با بهره گيري خلاقانه از تغيير براي هدايت كردن خود تغييرات است كه مي توانيم ازآسيب شوك آينده در امان بمانيم وبه ،آينده اي بهتر و انساني تر دست يابيم (5 ).بااین توصیف در عصر حاضر ،سازمانهايي موفق و كارآمد محسوب مي شوند كه علاوه برهماهنگي با تحولات جامعه امروزي ،بتوانند مسير تغييرات ودگرگونيها را نيز در آينده پيش بيني كرده و قادر باشند كه اين تغييرات را در جهت ايجاد تحولات مطلوب براي ساختن آيند هاي بهتر هدايت كنند.برای این مهم نیاز به افرادي در نقش رهبر به شدت احساس مي شود. .در این رهگذر، تغییر در شیوه هاي مدیریت و رهبري سازمان امري اجتناب ناپذیر است؛ چرا که شیوه هاي سنتی مدیریت و رهبري در شرایط متحول و پویاي، امروزي فاقد اثربخشی لازم می باشد. پارادایم جدید مدیریت اطراف کار گروهی مشارکت ، یادگیری ،بهبود ارتباطات ، یکپارچگی، همکاری ، و تعامل نزدیکتر و همکاری با مشتریان، تامین کنندگان و طیف وسیع تری از ذینفعان می چرخد، ایجاد ارزش، کیفیت، پاسخگویی،چابکی، نوآوری، ادغام وتیم سازی به طور فزاینده ای به عنوان اصول راهنمای مفید در محیط جدید در حال تحول در نظر گرفته می شوند.( 21) سازمانهای آموزشی نیز در مسیر این تندباد تحولات در امان نماندند وهمچون سایر سازمانها در محیط متلاطم وغیر قابل پیش بینی ،گرفتار آمدند ونیازمند سیستم رهبری توانمندی هستند که اين امكان را به آنها مي‌دهد تا بتوانند ضمن حفظ بقاء خود ،به هنگام رقابت در يك محيط متلاطم و غير قابل پيش بيني عملكرد خود را ارتقا دهند. برهمین اساس در این نوشتنار ابتدا به تحلیل این شرایط ازمنظر نظریه آشوب پرداخته می شود وسپس با بررسی ابعاد رهبری تحول گرا ،به این سوال پاسخ داهده خواهد شد که رهبري آموزشی تحول گراي اثر بخش ،چگونه باستفاده از تئوری آشفتگی ، هنگام مواجهه ی سیستمهای آموزشی با چال .btnhtml {height:22px;background-color: #E8F1F4;background-repeat:no-repeat;background-position:center center;border: 1px solid #E8F1F4; margin: 0; padding:0px; } .btnOver {height:22px;background-color: #FFFFFF;background-repeat:no-repeat;background-position:center center; border: 1px solid #FFFFFF;margin: 0; padding:0px; } .btnDown { height: 22px; border: 1px solid buttonhighlight;background-repeat:no-repeat;margin: 0; padding:0px; background-color: buttonhighlight; } .btnNA { height: 22px; border: 1px solid buttonface;margin: 0; padding:0px; filter: alpha(opacity=25); } .cMenu { background-color: threedface; color: menutext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuOver { background-color: highlight; color: highlighttext; cursor: Default; font-family: MS Sans Serif; font-size: 8pt; padding: 2 12 2 16; }.cMenuDivOuter { background-color: threedface; height: 9 }.cMenuDivInner { margin: 0 4 0 4; border-width: 1; border-style: solid; border-color: threedshadow threedhighlight threedhighlight threedshadow; } شهاي پیش رو، می توانند به عملكرد برتر و و رضايتبخش تری دست يابند؟ نظریه آشوب جمله بی ‌قراریت ، از طلب قرار تست طالب بی‌قرار شو ، تا که قرار آیدت (مولوی) نظريه آشوب به سيستم هايي اشاره دارد كه حاوي روابط غيرخطي، پيچيده و رفتار آشفته هستند. رفتار آشفته دو ويژگي مهم دارد : از يك نظر غير قابل پيش بيني ولي از منظر ديگر داراي الگوي نهفته در درون خود است.. آشفتگي در مفهوم علمي اغتشاش مطلق نيست بلكه بيشتر نوعي ناپايداري محدود است تا ناپايداري شديد و خارج از كنترل، و در واقع مبيــن تــركيبــي از نظم و بي نظمي است كه در آن الگوها به طور مستمر در اشكال بي نظم اما با يك نوع الگوي مشابه و داراي نظم غايي آشكار مي شوند. طبق اين نظريه، رويدادها در جهان چنان پيچيده و پويا هستند كه به نظر بي نظم مي رسند اما در حقيقت نظام آشوب گونه داراي نظم زيربنايي و مكنون است .براساس نظریه آشوب ، هنگامی که دریک سیستم بازآفرینی یا پیشرفت تازه رخ می دهد، آن باعث یک احساس به ظاهر آشفته و مجموعه ای از وقایع ورویدادها می شود که تغییر را ترویج می دهند.. تجزیه و تحلیل سیستم نشان می دهد که دوره ی رشد و تغییر در هنگام عدم تعادل، رخ می دهد نه در زمانی که تعادل برقرار است.(28). ويژگيهاي نظريه آشوب: اثر پروانه اي :اثر پروانه اي به اين معنا كه يك تغيير جزيي در شرايط اوليه مي تواند به نتايج وسيع و پيش بيني نشده در ستاده هاي سيستم منجر گردد و اين سنگ بناي تئوري آشوب است.در نظريه آشوب يا بي نظمي اعتقاد بر آن است كه در تمامي پديده ها، نقاطي وجود دارند كه تغييري اندك در آنها باعث تغييرات عظيم خواهد . خود سازماندهي (سازگاري پويـا):در محيط در حال تغيير امروز، سيستم هاي بي نظم در ارتباط با محيطشان هم چون موجودات زنده عمل مي كنند و براي رسيدن به موفقيت همواره بايد خلاق و نوآور باشند.. خودمانائي (خاصيت هولوگرافي : اولين بار هولوگرافي در سال 1948 توسط دنيس گابور مطرح شد. .
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393 و ساعت 11:13 قبل از ظهر |

 

        نمونه سوال درس مبانی برنامه ریزی درسی                                          

 

-تعیین هدف مطلوب به دقت در............................بستگی دارد.

الف- تشخیص نیازها    ب-شناخت علائق فردی    ج- بررسی ابعادزندگی      د-بررسی نیازهای اجتماعی

-این نوع برنامه ریزی مستقیما به برنامه ریزی اقتصادی مربوط می شود؟

الف طرح ریزی آموزشی          ب- برنامه ریزی آموزشی                ج-برنامه ریزی نیروی انسانی             د-برنامه ریزی درسی

ب- خرد                         ج فراسوی کلان

-نتیجه برنامه ریزی درسطح کلان چه نامیده می شود؟

  الف- برون داد                       ب- بازده                  ج- محصول

- دردیدگاه بازسازی اجتماععی همواره سخن ازآثاربزرگ وایده های بزرگ است.

ا لف –صحیح      ب- غلط

- هدف تربیت یک ملت عادل مربوط به کدامیک ازسطوح هدفها ست؟

الف- کلی                       ب- مقاصد آموزشی                 ج-آرمانی                 د-دوره ای تحصیلی

- کدامیک ازمنابع تعیین هدف نیست؟

الف جامعه                    ب- یادگیرنده                ج- یاددهنده                    ددانش

- فلسفه پیشرفت گرایی کدام مورد راهدف تعلیم وتربیت می داند؟

الف- پرورش عقل                ب-تسلط برمفاهیم واصول                    ج-توسعه زندگی اجتماعی             د-بازسازی جامعه

 

-کدامیک ازسه رکن اصلی یادگیری نیست؟

الف شناخت                  ب- گرایش                   ج- عمل             د- تجربه

- اگر برنامه درسی گذشته گرا باشد دچار روز مرگی می شود. 

                                        ا لف –صحیح      ب- غلط

- نخستین گام برای تحقق هدفها ...........................است؟

الف=تعیین روشها                ب- تعیین محتوا            ج- تعیین امکانات                د- تعیین شیوه اجرا

- کدامیک ازعوامل موثربر برنامه درسی پنهان نیست؟

الف- قوانین ومقررات مدرسه         ب-ویژگیهای خانوادگی              ج=ارتباط معلم ودانش آموز         د- ارتباط میان فردی

درکدامیک ازمدلهای برنامه ریزی اصل((نگرش وبرداشت بزرگسالان ازتعلیم وتربیت ))است؟

الف- مدلهای تکنیکی علمی          ب- - مدلهای  غیرتکنیکی غیرعلمی  

-در مدلهای  غیرتکنیکی – غیرعلمی   فراکیر در حصار برنامه درسی است.    

                             ا لف صحیح      ب- غلط

 

+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در دوشنبه نهم مرداد 1391 و ساعت 5:11 قبل از ظهر |

نمونه سوالات طراحی ومطالعه مسائل یادگیری

-اندیشه حاصل برخورد انسانها باواقعیت هاست  .                                                                                الف صحيح         ب- غلط

- كدام مورد درست است؟

الف- یافته های علمی تعمیم پذیرنیستند                                ب-نگرش علمی متأثرازارزشهای شخصی است.

ج-قطعيت ويقين يك مفهوم علمي است                     د-علم جزئی نگراست

-پژوهش جه زمانی ضرورت پیدامی کند؟

الف- مسئله ای به وجود آمده باشد        ب-قصدتأییدیارد نظریه ای راداشته باشیم

ج-درصدد تولیددانشی نو باشیم     د-همه موارد

-درمقایسه اقدام پژوهی وپژوهشهای دانشگاهی کدام مورد درست است؟

الف-مراحل پژوهش دانشگاهی فرایندی است اما اقدام پژوهی خطی است  

 ب-پژوهش دانشگاهی در زمان کوتاه نتیجه می دهد امااقدام پژوهی ممکن است سالها طول بکشد

ج- تحقیقات دانشگاهی تعمیم پذیرند  امااقدام پژوهی درپی تعمیم یافته های خود نیست

د-پژوهش دانشگاهی نظام منداست اما اقدام پژوهی نظام مند نیست

- سه ركن اساسي در اجراي طرح كدامند ؟

الف- مشاهده ،برنامه ریزی و عمل                                 ب- اجرا ، نظارت و مشاهده

ج- نظارت ، عمل و پيشرفت                                 د- برنامه ریزی ،اجرا وارزیابی

-کدام یک از موضوعات زیر درحیطه ی اقدام پژوهی قرار نمی گیرد ؟
اصلاح و بهبود مشکلات عاطفی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی مدرسه ی خاص
افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس اول ابتدایی مدرسه ی امامت
کاهش اضطراب دانش آموزان یک کلاس در زمان امتحان.....
بررسی علل افت تحصیلی در درس ریاضی در استان قزوین
اصلاح رفتار های نامطلوب دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی مدرسه امام علی (ع)

 

+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در دوشنبه هشتم خرداد 1391 و ساعت 12:46 بعد از ظهر |

 

چگونه می توانم وضعیت تغذیه فرزندم را بهبود بخشم

درس : طراحي و مطالعه مسايل يادگيري وآموزش

پژوهشگر: ب  سهامی

استاد راهنما : سبحان سبحانی جو

سال تحصیلی : 1389-90

چکیده :

این پژوهش در مورد کم علاقگی فرزندم به غذا وغذا خوردن می باشد که بی میل بودن اوبه غذا باعث بروز مشکلاتی در ضعف جسمانی وزمینه ای برای پیدایش بیماریهای فصلی در او شده است .از آنجائیکه این مشکل در مورد فرزند خودم است مرا واداشت تا به طرح موضوع واقدام به پژوهش برای بهبود وضعیت وی هرچند نا چیز نمایم وبامطالعه کتابهایی دراین زمینه ومشورت با پزشک وازطریق مشاهدات مستقیم به علل بروز این مشکل پی بردم وبا راهکارهای پیشنهادی وبا همکاری همسرم با گذشت مدت زمانی متوجه شدیم که به موفقیتهایی دست یافته ایم واقداماتی که انجام داده ایم موثر بوده است . 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در سه شنبه بیست و دوم فروردین 1391 و ساعت 11:54 بعد از ظهر |

يا مقلب القلوب و الابصار يا مدبراليل و النهار

يا محول الحول و الاحوال حول حالنا الي احسن الحال

رونق عهـــد شبابست دگــر بوستان را
میرسد مـــژده گل بلبل خوش الحان را
ای صبا گر به جوانان چمـن بـاز رسی
خدمت ما برسان سرو گل ریحـــان را

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در یکشنبه بیست و هشتم اسفند 1390 و ساعت 10:0 بعد از ظهر |

مرکز تربیت معلم امام جعفر صادق (ع)

موضوع پژوهش :

چگونه می توانیم به دانش آموزان در جهت رفع شبهات دینی کمک کنیم ؟

درس : طراحی و مطالعه مسائل یادگیري

پژوهشگر : سهیلا خیاط بهبهانی – دانشجوي رشته امور تربیتی

استاد راهنما: جناب آقاي سبحانی جو

1390 - سال: 91

تقدیر

با تشکر از استاد گرامی آقاي سبحانی جو که با همراهی ، همدلی و راهنمایی هاي خود تکنیک

درست اندیشیدن و روش هاي صحیح برخورد با مشکلات و نحوه حل آن ها را به آموخت .

90/10/ خیاط بهبهانی – 30

فهرست مطالب صفحه

تقدیر و تشکر

چکیده مقدمه هدف پژوه ش توصیف وضع موجود و بیان مسئل ه 4

 ( جمع آوري اطلاعات (شواهد 1

تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوري شد ه

اجراي راه حل انتخاب شده و نظارت بر آن 10 . ( جمع آوري اطلاعات (شواهد 2

نتیجه

منابع

چکیده

یکی از مسائلی که در حال حاضر در بسیاري از آموزشگاه ها وجود دارد مسئله نیاز به پاسخ به

سوالات دینی و مبهمات اعتقادي در دانش آموزان است که در صورت عدم پاسخگویی و یا ارائه

پاسخ ناقص با مشکل بزرگ تر یعنی دین گریزي یا دین ستیزي مواجه خواهیم شد .

در آموزشگاهی که من به عنوان مربی پرورشی مشغول به کار هستم نیز در حین تدریس و

انجام فعالیت هاي مربوطه در کلاس پرورشی متوجه آن شدم .

اما به منظور برخورد صحیح و حل این مشکل لازم دیدم سوالات مربوطه را جمع آوري نموده و

با بررسی دقیق آن ها بهترین راه حل را پیدا کنم .

مقدمه :

امروزه دشمنان حجم عظیمی از تبلیغات سوء خود را بر تضعیف باورهاي مسلمانان متمرکز

کرده و در این راه تمام ابزارها و شگردهاي نوین تبلیغاتی خود را به کار گرفته اند تا با رخنه در

عقاید مسلمانان وایجاد شبهات فراوان اعتقادي ، آنان را از مسیر تکامل و رشد منحرف سازند و

اهداف خود را در جوامع مسلمانان پیاده کنند.

در این شرایط ، لزوم پاسخ گویی به شبهات و پرسش هاي دینی بیش از پیش رخ می نماید و

اهمیت می یابد

یکی از اصولی ترین اهداف روحانیت، ایجاد بستر و فضاي مناسب جهت پرسش و پاسخ می

باشد . پرسشگري از جمله مسائل حیاتی و مهمی است که رشد و تعالی هر فکر و اندیشه اي

در گرو آن است اهمیت این امر با توجه به تبلیغات همه جانبه دشمن بر ضد باورهاي دینی و

ایجاد شبهات مختلف اعتقادي در میان جوانان بیشتر نمایان می شود

هدف پژوهش :

هدف از این پژوهش ایجاد جلساتی تحت عناوین (دین ، نشاط ، زندگی ) است که در آن

سعی شده با نگاه هاي عمیق به مسائل معرفتی ، تربیتی و خانوادگی ، مجالی براي پرسش و

پاسخ ، اندیشیدن ، یافتن ، فهمیدن و در نهایت رسیدن به سرچشمه هاي زلال و ناب معرفت

دینی فراهم آید . این برنامه با هدف تبیین الگویی کارآمد و جامع از نظام تعلیم و تربیت

اسلامی در حوزه هاي خانواده ، جوان و دانش آموزان ، در طول دوره تحصیل دانش آموزان

درمدارس برگزار می گردد.

موضوعاتی هم چون (بهداشت روانی خانواده ) ، (شادابی و نشاط در اسلام ) (ویژگی هاي

خانواده بهشتی ) ، (بنیادهاي تعلیم و تربیت اسلامی ) (مهارتهاي ارتباط سالم ) و ..از جمله

موضوعاي است که در این دوره ها در مدرسه در طول مدت تحصیل مورد بحث و بررسی قرار

گرفته است .

توصیف وضع موجود و بیان مسئله :

امسال در بیست و چهارمین سال خدمتم به عنوان مربی پرورشی در آموزشگاه شاهد

جواهربهبهانی که یکی از دبیرستان هاي خاص شهرستان بهبهان است مشغول به کار می باشم

. این دبیرستان با داشتن 11 کلاس و 280 دانش آموز از امکانات مختلف خدماتی ، آموزشی و

پرورشی برخوردار است .

در بررسی هاي انجام شده متوجه شدم که دانش آموزان این آموزشگاه با یک مسئله مهم یعنی

ضعف در شناخت و معارف دینی مواجه هستند . با توجه به یکی از وجوه رسالت مربی پرورشی

در مدرسه یعنی تلاش در رفع ابهام و پاسخگویی به شبهات دینی و مذهبی آنان بر خود لازم

دیدم تا در جهت رفع این مشکل فعالیت ها و اقدامات لازم را انجام دهم .

به همین منظور با هماهنگی دبیران دینی و مسئولین آموزشگاه قرار شد در کلیه کلاس هاي

درس دینی ده دقیقه آخر به تحلیل و بررسی و پاسخگویی به یکی از سوالات دانش آموزان

پرداخته شود .

در همین راستا صبحگاه روز پنج شنبه هر هفته نیز به همین موضوع اختصاص اختصاص یافت

و یکی از روحانیون شهرستان بطور مستمر جلسات پرسش و پاسخ و سخنرانی مربوطه را انجام

دادند .

در کنار این فعالیت ها بروشوري در مورد امربه معروف و کتابی با عنوان کتابی براي ریحانه در

اختیار دانش آموزان قرار داده شد و نیز پیام هاي تربیتی مرتبط با موضوع در تابلو اعلانات

آموزشگاه نصب گردید .

البته در طول این مدت ، جلسات مستمري با دانش آموزان منتخب هر کلاس که به عنوان

نمایندگان این طرح (از هز کلاس یک نفر) انتخاب شده بود ، برگزار گردید و از این طریق

نتیجه و اثرات طرح مربوطه بررسی گردید .

به نظر می رسید نوع بینش و دیدگاه و برداشت دانش آموزان از صحبت ها و فعالیت هاي

انجامشده تا حدود زیادي تغییر پیدا کرده است اما در واقع این کار گام اول و شروع کار

محسوب می گردد چرا که پاسخگویی به هجمه ها و رفع ابهامات و سوالات ذهنی دانش

آموزان نیاز به برنامه ریزي و فعالیت هاي مستمر و دقیق تري دارد .

من ا... التوفیق

در قدم اول لازم دیدم براي تغییر وضعیت کنونی و رسیدن به وضعیت مناسب سوالات دانش

آموزان در زمینه مذهبی ، عقیدتی و ... را بررسی کنم تا بتوان راه حل مناسب را در جهت

تغییر وضعیت موجود پیدا کنم .

و در واقع به نحوي رفع شبهه گردد که دانش آموزان در جهت آگاهی یافتن از معارف دینی

تقویت گردند .

جمع آوري اطلاعات (شواهد یک)

براي اطلاع یافتن از شبهات موجود و سوالات ذهنی دانش آموزان در وهلۀ اول با خود آن ها

صحبت شده و از آن ها خواسته شد تا سوالات و شبهاتشان را به صورت کتبی به یکی از دانش

آموزان (منتخب از طرف خودشان) تحویل دهند .

سپس سوالات کلیه دانش آموزان آموزشگاه جمع آوري گردید در ادامه از اولیا آن ها (بطور

غیرمستقیم) و نیز از اولیا مدرسه از جمله مشاور ، معاون پرورشی و مدیر و معاون و دبیران

(بخصوص دبیران دینی) اطلاعات لازم کسب گردید . در همین رابطه از کتب و سایت هاي

مربوطه نیز استفاده گردید از جمله :

پس از مشورت با اولیا آموزشگاه ، دبیران دینی و نظرخواهی از آن ها در مورد سوالات مربوطه

به نظر می رسید عوامل متعددي در ایجاد این وضعیت دخالت داشته باشند که پس از

همفکري با آنان به این نتیجه رسیدیم که ضعف در شناخت معارف دینی و عدم آگاهی هاي

لازم در این زمینه باعث وجود مشکل شده است .

تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس از جمع آوري سوالات و دسته بندي آن ها به شکل چند محور احکام ، عقیدتی ، بینشی

مشخص شد که تعدادي از سوالات (مثلاً دیه ، ارث و ...) مربوط به مسائل احکام و نیز بخشی

مربوط به ضعف در شناخت فلسفی و بینشی (حجاب ، نماز، موسیقی) و بخشی مربوط به

هجمه هاي فرهنگی (استفاده از ماهواره ، آزادي و ...) هستند .

که دلایل این شبهات در واقع ضعف و عدم آگاهی آنان را می توان به شکل ذیل بیان کرد :

-1 عدم پاسخگویی صحیح به سوالات و شبهات نوجوانان و جوانان و درواقع برطرف نشدن نیاز

آنان .

-2 ارائه پاسخ هاي غلط و گاهاً ناقص که مزید بر علت هستند .

-3 ناهماهنگی بین اولیا دانش آموزان (خانواده) و رسانه در پاسخگویی به این نیاز .

-4 ارائه الگوهاي غلط و برداشت اشتباه از طرف اولیا دانش آموز ، جامعه و مدرسه .

اما براي پیدا کردن راه حل مناسب چه باید کرد ؟

به نظر می رسید براي حل این مشکل می بایستی از هماهنگی بین مسئولین آموزشگاه و

خانواده و نیز مسئولین مربوطه در آموزش و پرورش و نهادها و ادارات (سازمان تبلیغات ، اداره

ارشاد و ...) بهره برد . اما از بین راه حل هاي مختلف ، راه حل هاي زیر عملی تر بودند :

-1 اختصاص 10 دقیقه پایانی کلاس درس دینی به پاسخگویی به سوالات دانش آموزان

-2 اختصاص 10 دقیقه مراسم صبحگاهی روز پنج شنبه هر هفته به جلسات پرسش و پاسخ

هاي دینی با حضور یکی از روحانیون شهرستان .

-3 تهیه بروشوري در رابطه با امر به معروف و توزیع آن بین دانش آموزان .

-4 تهیه و نصب پیام هاي تربیتی در رابطه با آموزش فرهنگ دینی در تابلو اعلانات آموزشگاه

در رابطه با حجاب و تهیه آن به تعداد کلیه دانش « براي ریحانه » -5 معرفی کتابی به نام

آموزان آموزشگاه و برگزاري مسابقه مربوطه .

-6 تشکیل جلسات مستمر با نمایندگان دانش آموزان هر کلاس جهت اطلاع از روند پیشرفت

کار .

اجراي راه حل انتخاب شده و نظارت بر آن

از بین راهکارهاي ارائه شده نمی توان بر یک راهکار قطعی تکیه کرد چرا که حل این مشکل

چندوجهی نیاز به راه حل چندوجهی دارد پس سعی کردیم از چند طریق براي حل آن اقدام

کنیم یعنی براي بالا بردن بینش دینی و ارائه آگاهی هاي لازم در عین حضور سخنران و

برگزاري جلسات آزاد پرسش و پاسخ ، دبیران مربوطه نیز همکاري لازم را به عمل آوردند و 10

دقیقه مذکور را در اختیار طرح قرار دادند و نیز پیام هاي تربیتی در تابلو اعلانات نصب گردید

و سایت هایی هم که می توانست اطلاعات لازم را به آن ها بدهد معرفی گردید از جمله :

تبیان ، ظهور ، ...

و نیز با اولیا آنان نیز ارتباط لازم برقرار گردید (از طریق آموزش خانواده)

نیمی از ساعات کلاس هاي پرورشی نیز در طول انجام این طرح به حل مشکل اختصاص یافت.

در پایان هر 15 روز جلسات گزارش دهی دانش آموزان منتخب هر کلاس برگزار می شد تا

چگونگی انجام کار و پیشرفت یا عدم پیشرفت طرح مورد بررسی قرار گیرد .

( جمع آوري اطلاعات (شواهد 2

پس از گذشت چند ماه از شروع طرح از دانش آموزان مختلف در پایه هاي مختلف به طور

شفاهی نظرخواهی کردیم .

از نظر آنان پاسخگویی دبیران سر کلاس بهترین روش بود چرا که می توانستند مستقیماً با

هم گفتگو و تحلیل و تبادل نظر بپردازند اما در روش جلسات پرسش و پاسخ زمان کمتر و

مشکلات دیگري وجود داشت که آن ها را از دریافت پاسخ صحیح و کسب آگاهی و اطلاعات

لازم بازمی داشت حتی استفاده از سایت ها ، کتب و مجلات معرفی شده نیز نمی توانست آن

ها را اقناع کرده و نیازهايآنان که ناشی از تفکر منطقی و انتزاعی آنان بود را پاسخگو باشد .

در واقع آنان به افراد آگاه و زمان بیشتري جهت تبادل نظر و کسب آگاهی هاي کافی نیاز

داشتند و به نظر می رسید نوع بینش و دید آن ها تغییر کرده و توانایی و مهارت لازم در جهت

پیدا کردن جواب هاي سوال خود را کسب کرده اند .

نتیجه گیري

از مجموع فعالیت ها و مراحل انجام شده می توان نتیجه گرفت که جوانان و نوجوانان که در

این جا منظور دانش آموزان آموزشگاه مربوطه می باشند زمینه لازم را براي دریافت آگاهی و

نتیجتاً تغییر در جهت مطلوب را دارند اما عدم ارائه این آگاهی ها و عدم وجود ارتباط لازم و

در واقع عدم استفاده از راه حل هاي صحیح و کارآمد نتیجه اي جز مشکل ضعف در اعتقادات

و نهایتاً دین گریزي و دین ستیزي نداشته است .

اما اگر براي رسیدن به هدف که همانا تقویت بنیۀ دینی ملموس کردن اعتقادات و فرهنگ و

مذهبی است از طریق صحیح استفاده شود (در درازمدت) می توان به این امر مهم دست یافت

کما اینکه در حال حاضر اجراي این طرح باعث ایجاد تغییراتی (اگر چه به دلیل ماهیت آن ،

غیرمحسوس) در دانش آموزان آموزشگاه شده است اما لازم است براي به ثمر رسیدن این

راهکار ، تلاش ها و فعالیت هاي مستمر باز هم ادامه داشته باشد .

منابع :

1) کتاب "مسجد، جوانان و شبھات دینی" به قلم آیت الله محسن غرویان از سوی انتشارات انصارالمھدی

. ٢) در ھفته نامه ی فرھنگ، پژوھش ( ١٣٨٣ ) شماره ی ١٥٨

، ٣) حسین سراج زاده، فرھنگ پژوھش ( ١٣٨٣ ) ، تحلیلی بر نگرش ھا و گرایش ھای دینی جوانان و نوجوانان ، شماره ١٥٨

 

 

+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در جمعه پنجم اسفند 1390 و ساعت 8:56 بعد از ظهر |
 
پرسشنامه مهارتهای زندگی
Live Skill Inventory
لطفا میزان برخورداری خود از مهارتهای زندگی را با توجه به مقیاس زیرمشخص نمایید.
1= بسیارکم ... 2= کم ... 3= متوسط ... 4= زیاد ... 5 = بسیار زیاد
آموزش مهارت خودآگاهی
1. آگاهی از نقاط ضعف و قوت خویش
2. آگاهی از حقوق و مسئولیت های خود
3. بیان ارزش های خود
4. اعتماد به نفس
5. داشتن نگرش مثبت به خود
6. داشتن نگرش مثبت به دیگران
7. تشخسص رفتار مناسب زنانه
8. تشخیص رفتارهای مناسب مردانه
9. راهنمایی گرفتن از ارزش های فردی هنگام انجام دادن کارها
10. تشخیص نیازهای روانی
11. لذت بردن از زندگی
داشتن هدف در زندگی
12. برخورد مناسب با ناکامی ها و شکست ها
13. ارزشیابی موثر بودن اعمال خود
14. تشخیص نیازهای جسمانی
15. تشخیص نیازهای روانی
16. پی بردن به اهداف و اهمیت آنها
17. تدوین اهداف کوتاه مدت
18. تدوین اهداف بلند مدت
19. کنار آمدن با تغییرات در زندگی
20. انتخاب اهداف و انتخاب فعالیتها جهت رسیدن به هدف
21. پی بردن به اهداف و اهمیت آنها
مهارتهای مربوط به ارتباط های انسانی
22. ارتباط کلامی موثر
23. ارتباط غیرکلامی موثر
24. ابراز وجود
25. غلبه بر کمرویی
26. گوش دادن فعال
27. درک احساسات دیگران
28. نه گفتن به آنهایی که درخواست های غیرمعقول دارند
29. سوال کردن ( مثلا درباره نا عادلانه بودن قانون)
30. استفاده از روش های مناسب برای برقراری ارتباط
31. انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری در برقراری ارتباط
32. احترام به نظرات دیگران
روابط بین فردی
33. همکاری و مشارکت با دیگران
34. دستیابی و نگهداری دوستان
35. برقراری روابط صمیمانه با دیگران
36. بیان واضح و روشن تفکرات و اهداف
روابط بین فردی
37. درک دیگران
38. احترام به افراد، دیدگاه ها ، نژادها، و مذاهب گوناگون
39. تمجید و تحسین کردن دیگران
40. پذیرش تشویق و تحسین از طرف دیگران
41. توانایی ابراز احساسات
42. همدلی با دیگران
43. پذیرش انتقاد از دیگران
44. توانایی انتقاد از دیگران
تصمیم گیری
45. تصمیم گیری فعالانه بر مبنای آگاهی از حقایقی که انتخاب های فردی را تحت تاثیر قرار می دهد.
46. تصمیم گیری بر مبنای ارزیابی دقیق موقعیت ها
47. انتخاب اهداف واقع بینانه
48. برنامه ریزی و پذیرش مسئولیت اعمال خود
49. آمادگی برای تغییر دادن تصمیم ها جهت انتخاب گزینه مناسب
50. به کارگیری معیارهای مرتبط جهت انتخاب گزینه مناسب
51. گردآوری اطلاعات تا حد ممکن در هنگام تصمیم گیری
52. پای بند بودن به اجرای تصمیم و اطمینان به تصمیم های خود
بهداشت و سلامت روانی
53. شناخت هیجان های خود
54. شناخت هیجانهای دیگران
55. مقابله با ناکامی ، غم و ترس
56. کنترل فشارهای روانی
57. کنترل خشم
58. کنار آمدن با موقعیت هایی که قابل تغییر نیستند
59. مقابله با مشکلات ، بدن توسل به سوء مصرف مواد
60. در میان گذاستن ترس ها ، احساسات و مشکلات
61. استفاده از ورزش برای تخلیه تنشهای هیجانی
62. استفاده از موسیقی برای ایجاد ارامش در فرد [خود]
63. توجه به تغذیه مناسب
64. کنترل وزن
65. آراستگی ظاهر خود
66. ایجاد علاقه به شرکت در ورزش های جمعی
67. ایجاد علاقه به ورزشهای انفرادی
68. داشتن عادات خوب غذایی
69. درک اهمیت و ارزش غذای سالم
70. رو به رو شدن با مشکلات دوران بلوغ
71. آگاهی از تاثیر الکل، مواد نیکوتین و ...
72. نیاز به برخورداری از بدن سالم و متوازن
73. پوشیدن لباس مناسب
74. اهمیت به پاکیزگی لباس
75. نشان دادن آگاهی نسبت به بیماری مسری و پیشگیری از آنها
مهارت در حل مساله
76. استفاده از مراحل حل مساله در مواجهه با مشکلات زندگی
77. شناسایی راه حل های گوناگون هنگام مواجهه با مشکل و انتخاب موثر ترین راه حل
78. توانایی مواجهه با مسائل مختلف زندگی
79. آگاهی از چگونگی تفکر واضح و حل مساله در شرایط بحرانی
80. تنظیم وقت و کنترل وقت
81. آشنایی با مراکز و سازمانهایی که به حل مشکلات کمک می کنند.
مهارت مشارکت و همکاری
82. درک و تقبل انواع نقش ها در گروه
83. شناسایی مشترکات بین علائق گوناگون
84. ارائه انواع عقاید رد گروه
85. ارزش گذاری به تفاوتها و تشابهات در بین اعضای گروه
86. جدا کردن نقش گروهی فرد از نقش فردی او
87. برقراری تعادل بین نیازهای گروهی و فردی
88. فعالیت برای دستیابی به هدفهای گروهی
89. شرکت موثر و فعال در تعاملات گروهی
مهارت تفکر خلاق (خلاقیت)
90. یادگیری فعال
91. جستجوی اطلاعات جدید
92. شناسایی راه حل های جدید رد برخورد با مشکلات زندگی
93. تلاش در رفع محدودیت های مربوط به دانش و توانایی خود
94. توجه به دیدگاه های متفاوت
95. ابتکارعمل در زندگی
تفکر انتقادی
96. بررسی دقیق منابع اصلی و عقاید و ارزیابی اعتبار آنها
97. بررسی دقیق موقعیت ها با سوال کردن
98. مشاهده موقعیتها از دیدگاه های مختلف و ارزیابی دلایل و شواهد آنها
99. دقیق بودن درتفکر ( نسبت به مسائل ، دید وسیع و دقیقی دارد)
100. اشراف به این مساله که دیگران همیشه درست نمی گویند
101. علاوه بر توجه به کل موضوع ، به جزییات نیز توجه دارد
102. تشخیص درست از نادرست
103. ذهن باز داشتن( با ذهن باز و متفکرانه نسبت به مسائل اظهار نظر می کند)
104. توانایی استدلال
105. اطلاع از چگونگی دسترسی به اطلاعات
106. تشخیص تاثیر اعمال خود بر روی خود، خانواده  و جامعه
107. استفاده از استراتژی های مناسب برای حل اختلاف
108. پایبندی به قانون و نظم
109. پایبندی به ارزهای مورد قبول جامعه
درک اصول ازادی، عدالت و تساوی
110. آگاهی از این اصل که همه مردم ذاتا دارای ارزش هستند
111. نشان دادن علاقه به منزلت و حقوق انسانی
112. احترام گذاردن به حقوق و منافع فردی و اجتماعی و حمایت از آن
113. رعایت عدالت و حمایت از آن
114. احترام به تساوی و حقوق اساسی افراد
شرکت در فعالیت هایی که منافع را بهبود می بخشند
115. درک و آگاهی از نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه
116. تشخیص نیازهای جامعه و تلاش برای برآورده کردن آن
117. اهمیت دادن به نقش کار در پیشرفت جامعه
118. شرکت در انتخابات
119. آشنایی با نهادهای اجتماعی
120. آشنایی با احزاب سیاسی
نشان دادن رفتارهای اجتماعی
121. آگاهی های مربوط به ترافیک
122. آگاهی های مربوط به امنیت
123. رعایت نوبت هنگام سوار شدن به وسیله نقلیه
124. استفاده صحیح از وسایل حمل و نقل و مسافرت به طور مستقل
125. نشان دادن رفتار درست و آداب مناسب اجتماعی در مکان های عمومی
شهروند جهانی شدن
126. فهم و قدردانی از تعامل فرهنگی
127. تلاش برای صلح
128. آشنایی با حقوق بشر
129. برقراری ارتباط با مردمان جوامع دیگر
130. اهمیت دادن و احترام گذاردن به ارزشهای زیربنایی قوانین بین الملل
مهارتهای حرفه ای
131. شناخت مشاغل و حرف [ حرفه های] گوناگون
132. طرح ریزی برای انتخاب شغل
133. نشان دادن عادات و رفتارهای مناسب حرفه ای
مهارت های مربوط به رعایت و به کارگیری نکات ایمنی
134. ...
135. ...
136. چگونگی مقابله با حوادثی مانند آتش سوزی و زلزله
137. آشنایی با کمک های اولیه
138. تشخیص علائم ایمنی
139. مهاراتهای استفاده از فن آوری اطلاعات
نحوه گردآوری اطلاعات
140. استفاده از اینترنت و کامپیوتر
141. شیوه های مطالعه
142. نحوه سازمان دهی اطلاعات
143. برنامه ریزی مقدماتی با رایانه
144. نقش فن آوری اطلاعات در افزایش و غنی سازی یادگیری در حوزه های گوناگون درسی
 
ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389
نظر سایت روان سنجی :
عنوان لاتین توسط سایت و به منظور طبقه بندی اختیار شده است .
دستورالعمل اجرایی ابتدای تست توسط سایت روان سنجی نوشته شده است
+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در پنجشنبه سیزدهم بهمن 1390 و ساعت 4:41 بعد از ظهر |
پرسشنامه سنجش مهارتهای زندگی
 

به نام خدا

پايه تحصيلي:                مقطع تحصيلي :

جنسيت:                      تحصيلات پدر:                   تحصيلات مادر:   

شغل پدر:                      شغل مادر:

اين پرسشنامه داراي جمله هايي است که شما به آنها احساس، طرز فکر و نحوه فکر و نحوه رفتارتان را در موقعيت ها و زمانهاي مختلف توصيف مي کنيد. هر سوال داراي پنج جواب است:

1.       هرگز  ( هرگز در مورد من صادق نيست )

2.       بندرت ( بندرت در مورد من صادق است )

3.       گاهي ( گاهي در مورد من صادق است )

4.       معمولاً ( معمولاً در مورد من صادق است )

5.       هميشه ( هميشه در مورد من صادق است)

 

دستور العمل

1.       جمله هاي زير را بخوانيد و آن جمله اي راکه به بهترين شکل ، روحيات شما را توصيف مي کند، در پاسخنامه علامت بزنيد.

2.       پاسخ درست يا غلط يا خوب يا بد وجود ندارد. توجه داشته باشيد به جمله اي پاسخ دهيد که واقعاً بيانگر حال شماست نه آن چيزي که دوست داريد باشيد.

3.       اين پرسشنامه محدوديت زماني ندارد اما سعي کنيد سريع پاسخ دهيد.

4.       به همه سوالها پاسخ دهيد.

 

با تشکر از توجه شما در پاسخ به سوالها

 

رديف

سؤالات

اصلاً

بندرت

گاهي

اغلب

هميشه

1

برايم نسبتاً راحت است که احساساتم را بيان کنم.

 

 

 

 

 

2

تصميم گيري در مورد موضوعات مهم برايم دشوار است.

 

 

 

 

 

3

براي حل اکثر مسايل و مشکلات شخصي که در زندگي با آنها مواجه مي شوم به توان خود اطمينان دارم.

 

 

 

 

 

4

هنگام بحث يا نوشتن ايده ها، مايلم از روش انجام کار ديگران انتقاد نمايم.

 

 

 

 

 

5

من وضعيتي را دوست دارم که بتوانم ايده ها و روشهاي خودم را در انجام کارها به کار گيرم.

 

 

 

 

 

6

بعضي از دوستانم فکر مي کنند که من آدم عجول و کم تحملي هستم.

 

 

 

 

 

7

دوستانم روي حمايت عاطفي من حساب مي کنند.

 

 

 

 

 

8

در مقابل جمع به سختي صحبت مي کنم.

 

 

 

 

 

9

وقتي به نظر مي رسد ديگران حرفم را درک نمي کنند، سعي مي کنم آرامتر و شمرده تر صحبت کنم.

 

 

 

 

 

10

وقتب با رويدادهاي استرس زا روبرو مي شوم سعي مي کنم جنبه هاي مثبت آن را هم ببينم. 

 

 

 

 

 

11

حتي هنگامي که غمگين و گرفته هستم نسبت به آنچه بر من مي گذرد آگاه هستم.

 

 

 

 

 

12

به تصميمات خود خيلي اطمينان دارم.

 

 

 

 

 

13

روي حمايت دوستانم در حل مشکلات خود حساب مي کنم.

 

 

 

 

 

14

هنگام مواجهه با ايده هاي تحميلي، مايلم تصميم بگيرم چه روشي راه صحيح انجام يک کار است.

 

 

 

 

 

15

مي توانم داستانهاي کوتاه زيادي بنويسم.

 

 

 

 

 

16

گاهي احساس مي کنم مانند يک بشکه باروت آماده انفجار هستم.

 

 

 

 

 

17

اگر دوستانم نياز به حمايت عاطفي داشته باشند به آنها توجه مي کنم.

 

 

 

 

 

18

برايم نسبتاً آسان است که با ديگران رابطه برقرار کنم و به آن ادامه دهم.

 

 

 

 

 

19

تمام تلاش خود را متمرکز مي کنم تا نقطه نظر افراد ديگر را به راحتي درک کنم.

 

 

 

 

 

20

حتي در شرايط سخت هم مي توانم موردي براي شوخي پيدا کنم.

 

 

 

 

 

21

قادر به درک حالات هيجاني خود هستم.

 

 

 

 

 

22

هميشه وقتي مي خواهم تصميمي بگيرم، از ديگران نظرخواهي مي کنم.

 

 

 

 

 

23

احساس مي کنم هيچ وقت نمي توانم مشکلاتم را حل کنم.

 

 

 

 

 

24

عادت دارم که نقطه نظرها يا ايده هاي مخالف را بررسي و ارزيابي کنم.

 

 

 

 

 

25

دوست دارم ايده هاي خودم را به کار گيرم تا ببينم تا کجا من را به پيش مي برد. 

 

 

 

 

 

26

گاهي بدون هيچ دليلي از کوره در مي روم.

 

 

 

 

 

27

احساس مي کنم اگر ديگران را در شادي هايم سهيم کنم بيشتر لذت خواهم برد.

 

 

 

 

 

28

برايم مهم است که دوستان زيادي داشته باشم و در فعاليتهاي اجتماعي شرکت کنم.

 

 

 

 

 

29

اطلاعات مربوط به موضوع را براي ديگران به روشني بيان ميکنم.

 

 

 

 

 

30

وقتي زياد تحت فشار باشم از داروهاي آرامبخش استفاده مي کنم.

 

 

 

 

 

31

برايم سخت است که احساسات عميق خود را با ديگران در ميان بگذارم.

 

 

 

 

 

32

قبل از اتخاذ هر تصميمي، جوانب و عواقب آن را در نظر مي گيرم.

 

 

 

 

 

33

حتي در شرايط دشوار، بدون کمک خواستن از ديگران مي توانم گليم خود را از آب بيرون بکشم.

 

 

 

 

 

34

طرحهايي را دوست دارم که بتوانم نقطه نظرها و ايده هاي مختلف آنها را مطالعه و ارزيابي نمايم.

 

 

 

 

 

 

رديف

سؤالات

هرگز

بندرت

گاهي

معمولاً

هميشه

35

وقتي قرار است وظيفه اي را بر عهده بگيرم دوست دارم با ايده هاي خودم آن را شروع نمايم.

 

 

 

 

 

36

وقتي عصباني مي شوم دوست دارم به اشياء و اطرافيانم صدمه بزنم.

 

 

 

 

 

37

دوستانم من را همدم خود مي دانند.

 

 

 

 

 

38

در برقراري رابطه و گفتگو با افراد نا آشنا پيشقدم مي شوم.

 

 

 

 

 

39

وقتي مي خواهم با فردي ارتباط برقرار کنم، معمولاً خودم پيشقدم مي شوم.

 

 

 

 

 

40

اطرافيان به من مي گويند در مقابل مشکلات کوچک، واکنش بيش از حد نشان مي دهم.

 

 

 

 

 

41

نسبت به اينکه چه احساسي دارم آگاهم.

 

 

 

 

 

42

سعي مي کنم تا آنجا که ممکن است تصميم گيريهايم را به عقب بيندازم.

 

 

 

 

 

43

به طور کلي احساس مي کنم که هر اندازه هم که تلاش مي کنم به جايي نخواهم رسيد.

 

 

 

 

 

44

کارها و وظايفي را ترجيح مي دهم که از طريق آنها بتوانم طرحها و روشهاي ديگران را رتبه بندي نمايم.

 

 

 

 

 

45

از کار  کردن روي طرحهايي که به من اجازه مي دهند راههاي جديد انجام کارها را امتحان کنم، لذت مي برم.

 

 

 

 

 

46

تماشاي فيلمهاي ناراحت کننده (احساسي) من را به گريه مي اندازد.

 

 

 

 

 

47

به ديگران احترام مي گذارم.

 

 

 

 

 

48

در موقعيتهاي اجتماعي سعي مي کنم در حاشيه باقي بمانم.

 

 

 

 

 

49

آدمها کنارم هستند، اما با من نيستند.

 

 

 

 

 

50

احساس تنش و فشار مي کنم.

 

 

 

 

 

51

برايم مشکل است که احساسات قلبي خود را بيان کنم.

 

 

 

 

 

52

بيش از اتخاذ يک تصميم مهم، نظرات افراد زيادي را جويا مي شوم.

 

 

 

 

 

53

مواقعي که مشکلاتي پيش مي آيد، ترجيح مي دهم که ديگران به حل آن بپردازند.

 

 

 

 

 

54

در هنگام تصميم گيري مايلم نقطه نظرهاي مخالف را بررسي و مقايسه نمايم.

 

 

 

 

 

55

موقعيتهايي را دوست دارم که بتوانم شيوه هاي جديد انجام کارها را امتحان کنم.

 

 

 

 

 

56

به طور دايم عصباني مي شوم.

 

 

 

 

 

57

برايم مهم است که با مردم مهربان باشم.

 

 

 

 

 

58

خيلي سريع دوست مي شوم.

 

 

 

 

 

59

برايم اهميت ندارد که مردم مرا دوست داشته باشند يا از من نفرت داشته باشند.

 

 

 

 

 

60

مي دانم در شرايط حساس چگونه آرامشم را حفظ کنم.

 

 

 

 

 

61

از نقاط ضعف و قوت خودم آگاهي دارم.

 

 

 

 

 

62

خيلي برايم دشوار است که بتوانم به تنهايي تصميم بگيرم.

 

 

 

 

 

63

عادت دارم وقتي با مشکل دشواري روبرو مي شوم به آساني از آن صرف نظر کرده و بگذرم.

 

 

 

 

 

64

موقعيتهايي را دوست دارم که بتوانم شيوه هاي مختلف انجام کارها را مقايسه و ارزيابي کنم.

 

 

 

 

 

65

دوست دارم کارهايم را به شيوه هاي جديدي که تاکنون ديگران از آن استفاده نکرده اند، انجام دهم.

 

 

 

 

 

66

اغلب مي گويند که من آدم جوشي و تندخويي هستم.

 

 

 

 

 

67

تا زماني که شخصي را واقعاً نشناخته ام، با سردي و بي تفاوتي با او برخورد مي کنم.

 

 

 

 

 

68

هر وقت امکان داشته باشد از حضور در ميان جمع پرهيز مي کنم.

 

 

 

 

 

 

رديف

سؤالات

هرگز

بندرت

گاهي

معمولاً

هميشه

69

هنگام صحبت با ديگران هميشه حاضر جواب هستم.

 

 

 

 

 

70

نمي توانم فشار را تحمل کنم.

 

 

 

 

 

71

احساس مي کنم اگر شناخت بيشتري از خودم داشتم، آدم خيلي مفيدتري مي شدم.

 

 

 

 

 

72

در مورد آنچه بايد در زندگيم اتفاق بيفتد تا اندازه اي مي توانم خوب تصميم بگيرم.

 

 

 

 

 

73

وقتي يک روش خاص براي يک مساله نمي تواند کارساز باشد، به سرعت مي توانم فکرم را بر روي يک شيوه مناسب تغيير دهم.

 

 

 

 

 

74

از کارهايي که تحليل، رتبه بندي و يا مقايسه کارهاي ديگران را در گيرد لذت مي برم.

 

 

 

 

 

75

تفکر درباره مسايل پيچيده برايم لذت بخش است.

 

 

 

 

 

76

زود عصباني مي شوم و زود هم آرام مي گيرم.

 

 

 

 

 

77

هميشه مي کوشم تا قبل از انجام هر کار احساسات ديگران را در نظر بگيرم.

 

 

 

 

 

78

رابطه بسيار خوبي با دوستانم دارم.

 

 

 

 

 

79

به دنبال راهنمايي براي ارتقاي مهارتهاي شنيداري خود هستم.

 

 

 

 

 

80

معتقدم مي توانم بر شرايط سخت فايق آيم.

 

 

 

 

 

81

برايم مهم نيست که چه احساسي دارم.

 

 

 

 

 

82

بدون دشواري مي توانم تصميم بگيرم.

 

 

 

 

 

83

وقتي در حال حل مساله اي هستم تلاش مي کنم مفاهيم و روشهاي جديدي به کار ببرم.

 

 

 

 

 

84

موقع مطالعه، سبک نويسنده و ايده هاي او را نقد و عملکرد شخصيتهاي داستان را ارزيابي مي کنم.

 

 

 

 

 

85

ايده هايم برگرفته از ايده هاي ديگران است.

 

 

 

 

 

86

گاهي اوقات آنقدر خشمگين و ناراحت مي شوم که حال خود را نمي فهم.

 

 

 

 

 

87

کمک کردن به ديگران برايم خيلي مهم است.

 

 

 

 

 

88

برايم خيلي دشوار است که با غريبه ها باب گفتگو را باز کنم.

 

 

 

 

 

89

سعي مي کنم از کلماتي که خارج از عرف و نزاکت است و امکان دارد شنوده را ناراحت و يا درک او از پيام را مخدوش نمايد استفاده نکنم.

 

 

 

 

 

90

مي توانم بدون عصباني شدن بر فشارها غلبه کنم.

 

 

 

 

 

91

خودم را آنطور که هستم دوست دارم.

 

 

 

 

 

92

تصميم گيري به جاي ديگران را دوست دارم.

 

 

 

 

 

93

اگر نتوانم کاري را در اولين بار انجام دهم، آنقدر به تلاش خود ادامه مي دهم تا موفق شوم.

 

 

 

 

 

94

معتقدم با انتقاد کردن از ديگران و با يادآوري جدي خطاهاي آنها مي توان بهتر به آنها کمک کرد.

 

 

 

 

 

95

همواره سعي مي کنم در کار خود، انديشه هاي تازه و فعاليتهاي جديد ايجاد کنم و کارهاي عادي و تکراري را به حداقل برسانم.

 

 

 

 

 

96

بيشتر از بقيه عصباني مي شوم.

 

 

 

 

 

97

قادر به درک احساسات ديگران نيستم.

 

 

 

 

 

98

از پس دادن اشياء يا اجناس ناقصي که از فروشگاه خريد کرده ام، خجالت مي کشم.

 

 

 

 

 

99

پيام خود را مختصر و مفيد ارايه مي دهم.

 

 

 

 

 

100

احساس مي کنم به سختي مي توانم اضطرابم را کنترل کنم.

 

 

 

 

 

101

برايم سخت است که احساساتم را توصيف کنم.

 

 

 

 

 

102

وقتي مجبورم تصميمات مهمي بگيرم، احساس درماندگي مي کنم.

 

 

 

 

 

 

رديف

سؤالات

هرگز

بندرت

گاهي

معمولاً

هميشه

103

حل بيشتر مشکلاتي که با آنها مواجه هستم، سخت و پيچيده است.

 

 

 

 

 

104

معمولاً بررسي مي کنم تا ببينم روشهاي موجود انجام کارها منطقي و با معني هستند.

 

 

 

 

 

105

وقتي مشکلي پيش مي آيد، معمولاً راه حلهاي مختلفي ارائه مي دهم که بخشي از آنها غيرمعمول است.

 

 

 

 

 

106

وقتي شروع به حرف زدن مي کنم، قطع آن برايم مشکل است.

 

 

 

 

 

107

خيلي خوب احساسات ديگران را درک مي کنم.

 

 

 

 

 

108

تمجيد و تحسين کردن ديگران برايم دشوار است.

 

 

 

 

 

109

هنگامي که چيزي را مي خواهم بگويم، صادقانه و صريح آن را بيان مي کنم.

 

 

 

 

 

110

ترجيح مي دهم ديگران برايم تصميم بگيرند.

 

 

 

 

 

111

حتي وقتي در مورد موضوعي تصميم گرفته ام، ديگران مي توانند به آساني نظرم را تغيير دهند.

 

 

 

 

 

112

به توانايي خود براي حل مشکلات سخت و جديد اعتماد دارم.

 

 

 

 

 

113

احساس مي کنم که اغلب کارها را مي توان تغيير، بهبود و پيشرفت داد.

 

 

 

 

 

114

آدم کم صبر و تحملي هستم.

 

 

 

 

 

115

به مسايلي که براي ديگران اتفاق مي افتد اهميت مي دهم.

 

 

 

 

 

116

فرد نسبتاً اجتماعي هستم.

 

 

 

 

 

117

براي برقراري ارتباط موثر بين خود و ديگران از شوخ طبعي استفاده مي کنم.

 

 

 

 

 

118

هنگام تصميم گيري، تلاش مي کنم نقطه نظرهاي ديگران را درنظر داشته باشم.

 

 

 

 

 

119

موقع حل يک مشکل ابتدا راه حلهاي مختلف را در نظر مي گيرم و سپس بهترين راه حل را انتخاب
مي کنم.

 

 

 

 

 

120

اغلب در برخورد با مشکلات زندگي احساس درماندگي مي کنم.

 

 

 

 

 

121

ايده هاي غيرمعمول و جسورانه براي من جالب است.

 

 

 

 

 

122

معمولاً به راحتي خشمگين مي شوم.

 

 

 

 

 

123

ديدن رنج ديگران برايم دشوار است.

 

 

 

 

 

124

ديگران از بودن با من لذت مي برند.

 

 

 

 

 

125

برايم دشوار است در حضور افرادي که تازه با آنها آشنا شده ام رفتار طبيعي داشته باشم. 

 

 

 

 

 

126

ترجيح مي دهم با مشکلات زيادي مواجه شوم ولي از کسي خواهش نکنم.

 

 

 

 

 

127

در ارتباطي که با ديگران دارم به وضعيت ظاهر و لباس خود توجه مي کنم.

 

 

 

 

 

128

از جريحه دار کردن احساسات ديگران اجتناب مي کنم.

 

 

 

 

 

129

دوست شدن با ديگران برايم راحت است.

 

 

 

 

 

130

با ديگران راحت کنار نمي آيم.

 

 

 

 

 

131

کمک خواستن از دوستان برايم مشکل نيست، حتي اگر نتوانم لطف انها را جبران کنم.

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در پنجشنبه سیزدهم بهمن 1390 و ساعت 4:38 بعد از ظهر |

 

 برنامه کلاسی دوره کارشناسی                 رشته آموزش ابتدایی (برادران)            نیمسال سوم91/1390    ورودی1389    کلاس:106

ایام هفته

9تا30/7

40/10تا10/9

20/12تا50/10

30/15تا14

10/17تا40/15

چهارشنبه

 

 

 

5223- مشاوره کودک

نام استاد:خانم       ورزنده

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 10/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

6753- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

نام استاد:آقای افشون

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 12/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

پنجشنبه

6751-تحلیل محتواي کتابهای درسي دوره ابتدایی2

نام استاد:آقای         جعفرزاده

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 13/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

6742- روانشناسی زبان(باتأکید بر آموزش زبان فارسی)

نام استاد:آقای رحیم  محامد

تعداد واحد :3واحد

تاریخ امتحان: 3/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

6751-تحلیل محتواي کتابهای درسي دوره ابتدایی2

نام استاد: آقای   جعفرزاده

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 13/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

6849- زبان تخصصی(متون تخصصی درآموزش وپرورش ابتدایی)

نام استاد:آقای      موسوی نسب

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 8/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

6754- فعالیتهای برورشی-اجتماعی

نام استاد:آقای  گوهری

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 5/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

 

6753- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

نام استاد:آقای محمود افشون

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 12/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

جمعه

6846- تفسیر موضوعی قرآن

نام استاد:آقای رئیس بور

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 14/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

6743- آموزش ریاضی دردوره ابتدایی

نام استاد:آقای     مرادی  زاده

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 4/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

6743- آموزش ریاضی دردوره ابتدایی

نام استاد:آقای     مرادی  زاده

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 4/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

6742- روانشناسی زبان(باتأکیدبر آموزش زبان فارسی)

نام استاد:آقای رحیم  محامد

تعداد واحد :3واحد

تاریخ امتحان: 3/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

6837- اندیشه اسلامی2

نام استاد:آقای     روح پرور

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 6/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

6753- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

نام استاد:آقای محمود افشون

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 12/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی دوره کارشناسی                 رشته آموزش ابتدایی (خواهران)            نیمسال سوم91/1390    ورودی1389     کلاس:107

ایام هفته

9تا30/7

40/10تا10/9

20/12تا50/10

30/15تا14

10/17تا40/15

50/18تا20/17

چهارشنبه

 

 

 

5223- مشاوره کودک

نام استاد:خانم     استادیان

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 10/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

6848- آموزش هنردردوره ابتدایی

نام استاد:خانم          نژادصادقی

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 6/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

6848- آموزش هنردردوره ابتدایی

نام استاد:خانم          نژادصادقی

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 6/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

 

 

 

پنجشنبه

6751- تحلیل محتواي کتابهای درسي دوره ابتدایی2

نام استاد:آقای            جعفرزاده

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان:13/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

6751- تحلیل محتواي کتابهای درسي دوره ابتدایی2

نام استاد:آقای                     جعفرزاده

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 13/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

6742- روانشناسی زبان(باتأکیدبرآموزش زبان فارسی)

نام استاد:آقای رحیم  محامد

تعداد واحد :3واحد

تاریخ امتحان: 3/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

6846-تفسیر موضوعی قرآن

نام استاد:آقای      رئیس بور

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 14/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

6753- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

نام استاد:آقای محمود افشون

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 12/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

 

 

6753- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

نام استاد:آقای محمود افشون

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 12/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

جمعه

6754- فعالیتهای برورشی-اجتماعی

نام استاد:آقای گوهری    

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 5/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

 

6742- روانشناسی زبان(باتأکیدبرآموزش زبان فارسی)

نام استاد:آقای رحیم  محامد

تعداد واحد :3واحد

تاریخ امتحان: 3/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

6743- آموزش ریاضی دردوره ابتدایی

نام استاد:آقای     مرادی  زاده

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 4/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

6743- آموزش ریاضی دردوره ابتدایی

نام استاد:آقای     مرادی  زاده

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 4/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

 

6849- زبان تخصصی(متون تخصصی درآموزش وپرورش ابتدایی)

نام استاد:آقای      فضلی نژاد

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 8/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

 

6753- ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

نام استاد:آقای محمود افشون

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 12/4/1391

ساعت امتحان: سانس اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی دوره کارشناسی                 رشته آموزش ابتدایی(خواهران)   A     نیمسال دوم1/1390    ورودی1390   کلاس:108

ایام هفته

9تا30/7

40/10تا10/9

20/12تا50/10

30/15تا14

10/17تا40/15

50/18تا20/17

 

 

 

 

 

6853- زبان خارجه (بیشنیا)

 استاد:آقای   حق نویس   

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 11/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

 

پنجشنبه

6843- تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

نام استاد:آقای مجیدروشن بخت

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان:14/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

5139- روش تحقیق باتأکیدبرعلوم تربیتی

 استاد:آقای  سبحان سبحانی جو

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 6/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

6744- آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی

 استاد:خانم نیره سعادتی

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 5/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

 

 

6854- اصول ومبانی آموزش وبرورش ابتدایی

 استاد:آقای غلامرضا گوهری

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 9/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

 

6745- آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

 استاد:آقای  رسول  لشکری زاده

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان : 7/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

6745- آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

 استاد:آقای  رسول  لشکری زاده

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 7/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

6744- آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی

 استاد:خانم نیره سعادتی

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 5/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

جمعه

5139- روش تحقیق باتأکیدبرعلوم تربیتی

 استاد:آقای  سبحان سبحانی جو

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 6/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

5155- مبانی برنامه ریزی درسی

 استاد:آقای      محمود افشون

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 13/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

5217- روانشناسی یادگیری

 استاد:آقای رحیم محامد

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 3/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

6933- آشنایی بافرهنگ وارزشهای دفاع مقدس

 استاد:آقای       مواساتیان

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 4/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

6855- روش تدریس فارسی  دوره ابتدایی

 استاد:خانم  زاده حسن

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 10/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی دوره کارشناسی                 رشته آموزش ابتدایی(برادران)   B     نیمسال اول91/1390    ورودی1390   کلاس:109

ایام هفته

9تا30/7

40/10تا10/9

20/12تا50/10

30/15تا14

10/17تا40/15

50/18تا20/17

 

 

 

 

6855- روش تدریس فارسی  دوره ابتدایی

 استاد:آقای  محمد  یزدانجو

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 10/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

 

پنجشنبه

5139- روش تحقیق باتأکیدبرعلوم تربیتی

 استاد:آقای   سبحانی جو

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 6/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

6745- آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

 استاد:آقای  مجید روشن بخت

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان : 7/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

6854- اصول ومبانی آموزش وبرورش ابتدایی

 استاد:آقای غلامرضا گوهری

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 9/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

5155- مبانی برنامه ریزی درسی

 استاد:آقای      محمود افشون

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 13/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

5217- روانشناسی یادگیری

 استاد:آقای رحیم محامد

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 3/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

6744- آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی

 استاد:آقای مسعود علمداری

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان:5/11/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

 

جمعه

6744- آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی

 استاد:آقای مسعود علمداری

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان:5/11/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

6745- آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

 استاد:آقای  مجید روشن بخت

تعداد واحد :2واحد

ساعت امتحان: سانس دوم

 تاریخ امتحان : 7/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

6933- آشنایی بافرهنگ وارزشهای دفاع مقدس

 استاد:آقای       مواساتیان

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 4/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

6843- تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

نام استاد:آقای  رحیم  شبانه

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان:14/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

6853- زبان خارجه (بیشنیا)

 استاد:آقای   حق نویس   

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 11/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

 

5139- روش تحقیق باتأکیدبرعلوم تربیتی

 استاد:آقای  سبحانی جو

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 6/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی دوره کارشناسی                 رشته آموزش ابتدایی برادران)   C     نیمسال اول91/1390    ورودی1390         کلاس:110

ایام هفته

9تا30/7

40/10تا10/9

20/12تا50/10

30/15تا14

10/17تا40/15

50/18تا20/17

چهارشنبه

 

 

 

 

6855- روش تدریس فارسی  دوره ابتدایی

 استاد:آقای یزدانجو

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 10/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

 

 

پنجشنبه

6854- اصول ومبانی آموزش وبرورش ابتدایی

 استاد:آقای غلامرضا گوهری

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 9/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

5155- مبانی برنامه ریزی درسی

 استاد:آقای      محمود افشون

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 13/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

6745- آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

 استاد:آقای  مجید روشن بخت

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان : 7/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

5217- روانشناسی یادگیری

 استاد:آقای رحیم محامد

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 3/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

6843- تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

نام استاد:آقای  رحیم  شبانه

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان:14/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

6744- آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی

 استاد:آقای مسعود علمداری

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان:5/11/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

جمعه

5139- روش تحقیق باتأکیدبرعلوم تربیتی

 استاد:خانم روحانیان

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 6/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

6745- آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

 استاد:آقای  مجید روشن بخت

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان : 7/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

6744- آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی

 استاد:آقای مسعود علمداری

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان:5/11/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

6853- زبان خارجه (بیشنیا)

 استاد:آقای   حق نویس   

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 11/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

6933- آشنایی بافرهنگ وارزشهای دفاع مقدس

 استاد:آقای : مواساتیان      

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 4/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 

 

5139- روش تحقیق باتأکیدبرعلوم تربیتی

 استاد: خانم روحانیان

تعداد واحد :2واحد

تاریخ امتحان: 6/4/1391

ساعت امتحان: سانس دوم

 


برچسب‌ها: برنامه کلاسی
ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در جمعه هفتم بهمن 1390 و ساعت 8:39 قبل از ظهر |

 1-تقويت توان در ك ديگران و احترام به ارزشهاي جمعي  در كداميك از ابعاد يادگيري تحقق پيدا مي كند ؟

الف- يادگيري براي دانستن                ب- يادگيري براي زيستن 

 ج- يادگيري براي انجام دادن                                              د- يادگيري براي باهم زيستن

2-چارچوب ويزه اي كه عناصر مهم تدريس در آن قابل مطالعه و شناخت است را .................. گويند .

الف-الگوي تدريس                  ب-روش تدريس                ج- مهارت تدريس                د- فنون تدريس

3-با توجه به مشخصه هاي روش تدريس ساختگرايي يادگيري اجتماعي از كدام طريق حاصل مي شود ؟

الف- فرضيه سازي              ب- تحقيق و طراحي               ج-نقد جمعي                  د- خلق دوباره دانش

4-كداميك از مراحل تكوين مفاهيم در الگويي تفكر استقرايي نيست ؟

الف- فهرست مطالب مرتبط با يك مسئله        ب- گروه بندي مطالب    ج- تعيين روابط شاخصي     د-  عنوان دهي و طبقه بندي

5-"درگير كردن كاوش تشريح گسترش ارزشيابي" به ترتيب مراحل كدام روش تدريس را نشان مي دهند ؟

الف- بارش مغزي             ب- اكتشافي                 ج- ساختگرايي                 د- فراشناخت

6-در روش تدريس مشاركتي معلم آموزگار دانش آموزان است نه آموزگار دروس .      صحيح غلط

7-اين جمله ديوئي كه"رشد ذهني انسان با فعاليت عملي نسبت مستقيم دارد "در كداميك از مراحل فراشناخت تحقق مي يابد ؟

 الف- خودآغازگري                 ب- خود كنترلي               ج- خود مشاهده گري            د- خود ارزشيابي

+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در یکشنبه یازدهم دی 1390 و ساعت 7:48 بعد از ظهر |

42) در خصوص فرضیه کدام عبارت صحیح است ؟
الف ) فرضیه راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای حل مسأله است
ب ) تدوین یک فرضیه مناسب بستگی به چگونگی بیان مسأله دارد
ج ) فقدان فرضیه به معنی فقدان روش علمی نیست
د ) همه موارد

4) فرض صفر ادعا می کند که ......؟
الف ) بین متغیرهای مورد آزمایش یا پژوهش ارتباط با اختلاف معنی داری وجود ندارد
ب ) بین متغیرهای مورد آزمایش یا پژوهش ارتباط یا اختلاف معنی داری وجود دارد
ج ) فرضیه صفر یک فرض آماری است که از طریق آزمودنها ثابت یا رد می شود
د ) رابطه بین دو متغیر را بصورت دقیق و روشن بیان کند

45) فرضیه را چه زمانی بصورت جهت دار بیان می کند ؟
الف ) زمانی که یک دلیل منطقی ، نظری بر جهت دار بودن وجود داشته باشد
ب ) زمانی که بخواهیم رابطه بین متغیرها را بصورت دقیق پیش بینی کنیم
ج ) زمانی که فرضیه بتواند نتایج مثبت را نشان دهد
د ) زمانی که مسأله انتخاب شد برای رسیدن به حقیقت از فرضیه جهت دار استفاده کنیم

53) هدف اصلی از استفاده نمونه گیری تصادفی عبارت است از ....؟
الف ) همه اعضاء گاهاً شانس تساوی برای انتخاب شدن را دارند
ب ) بعضی از افراد شانس تصادفی انتخاب را دارند
ج ) انتخاب نمونه و جمع آوری داده ها تا بتوان نتایج را به یک جامعه بزرگ تعمیم دارد .
د ) استفاده از آمار استنباطی برای برآورد جامعه

54) نمونه گیری سیستماتیک چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
الف ) انتخاب اعضاء از جامعه
ب ) کلیه افراد جامعه تعریف شده از قبل بصورت تصادفی فهرست شده باشند
ج ) انتخاب هر عضو مستقل از جامعه است
5) هدف عمده پژوهش تاریخی چیست ؟
الف ) تلاش برای عبرت گرفتن از گذشته
ب ) تلاش برای کشف آن چیزی است که در گذشته اتفاق افتاد
ج ) تلاش برای کشف رویدادها ی آینده بر اساس تجارب گذشته
د ) با استفاده از اعتبار بیرونی گذشته را کشف کردد ) همه موارد

 

+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390 و ساعت 10:47 بعد از ظهر |

42) در خصوص فرضیه کدام عبارت صحیح است ؟
الف ) فرضیه راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای حل مسأله است
ب ) تدوین یک فرضیه مناسب بستگی به چگونگی بیان مسأله دارد
ج ) فقدان فرضیه به معنی فقدان روش علمی نیست
د ) همه موارد

4) فرض صفر ادعا می کند که ......؟
الف ) بین متغیرهای مورد آزمایش یا پژوهش ارتباط با اختلاف معنی داری وجود ندارد
ب ) بین متغیرهای مورد آزمایش یا پژوهش ارتباط یا اختلاف معنی داری وجود دارد
ج ) فرضیه صفر یک فرض آماری است که از طریق آزمودنها ثابت یا رد می شود
د ) رابطه بین دو متغیر را بصورت دقیق و روشن بیان کند

45) فرضیه را چه زمانی بصورت جهت دار بیان می کند ؟
الف ) زمانی که یک دلیل منطقی ، نظری بر جهت دار بودن وجود داشته باشد
ب ) زمانی که بخواهیم رابطه بین متغیرها را بصورت دقیق پیش بینی کنیم
ج ) زمانی که فرضیه بتواند نتایج مثبت را نشان دهد
د ) زمانی که مسأله انتخاب شد برای رسیدن به حقیقت از فرضیه جهت دار استفاده کنیم

53) هدف اصلی از استفاده نمونه گیری تصادفی عبارت است از ....؟
الف ) همه اعضاء گاهاً شانس تساوی برای انتخاب شدن را دارند
ب ) بعضی از افراد شانس تصادفی انتخاب را دارند
ج ) انتخاب نمونه و جمع آوری داده ها تا بتوان نتایج را به یک جامعه بزرگ تعمیم دارد .
د ) استفاده از آمار استنباطی برای برآورد جامعه

54) نمونه گیری سیستماتیک چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
الف ) انتخاب اعضاء از جامعه
ب ) کلیه افراد جامعه تعریف شده از قبل بصورت تصادفی فهرست شده باشند
ج ) انتخاب هر عضو مستقل از جامعه است
5) هدف عمده پژوهش تاریخی چیست ؟
الف ) تلاش برای عبرت گرفتن از گذشته
ب ) تلاش برای کشف آن چیزی است که در گذشته اتفاق افتاد
ج ) تلاش برای کشف رویدادها ی آینده بر اساس تجارب گذشته
د ) با استفاده از اعتبار بیرونی گذشته را کشف کردد ) همه موارد

 

+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390 و ساعت 10:47 بعد از ظهر |

42) در خصوص فرضیه کدام عبارت صحیح است ؟
الف ) فرضیه راه حل پیشنهادی پژوهشگر برای حل مسأله است
ب ) تدوین یک فرضیه مناسب بستگی به چگونگی بیان مسأله دارد
ج ) فقدان فرضیه به معنی فقدان روش علمی نیست
د ) همه موارد

4) فرض صفر ادعا می کند که ......؟
الف ) بین متغیرهای مورد آزمایش یا پژوهش ارتباط با اختلاف معنی داری وجود ندارد
ب ) بین متغیرهای مورد آزمایش یا پژوهش ارتباط یا اختلاف معنی داری وجود دارد
ج ) فرضیه صفر یک فرض آماری است که از طریق آزمودنها ثابت یا رد می شود
د ) رابطه بین دو متغیر را بصورت دقیق و روشن بیان کند

45) فرضیه را چه زمانی بصورت جهت دار بیان می کند ؟
الف ) زمانی که یک دلیل منطقی ، نظری بر جهت دار بودن وجود داشته باشد
ب ) زمانی که بخواهیم رابطه بین متغیرها را بصورت دقیق پیش بینی کنیم
ج ) زمانی که فرضیه بتواند نتایج مثبت را نشان دهد
د ) زمانی که مسأله انتخاب شد برای رسیدن به حقیقت از فرضیه جهت دار استفاده کنیم

53) هدف اصلی از استفاده نمونه گیری تصادفی عبارت است از ....؟
الف ) همه اعضاء گاهاً شانس تساوی برای انتخاب شدن را دارند
ب ) بعضی از افراد شانس تصادفی انتخاب را دارند
ج ) انتخاب نمونه و جمع آوری داده ها تا بتوان نتایج را به یک جامعه بزرگ تعمیم دارد .
د ) استفاده از آمار استنباطی برای برآورد جامعه

54) نمونه گیری سیستماتیک چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد ؟
الف ) انتخاب اعضاء از جامعه
ب ) کلیه افراد جامعه تعریف شده از قبل بصورت تصادفی فهرست شده باشند
ج ) انتخاب هر عضو مستقل از جامعه است
5) هدف عمده پژوهش تاریخی چیست ؟
الف ) تلاش برای عبرت گرفتن از گذشته
ب ) تلاش برای کشف آن چیزی است که در گذشته اتفاق افتاد
ج ) تلاش برای کشف رویدادها ی آینده بر اساس تجارب گذشته
د ) با استفاده از اعتبار بیرونی گذشته را کشف کردد ) همه موارد

 

+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در یکشنبه بیست و هفتم آذر 1390 و ساعت 10:47 بعد از ظهر |

 

 

مقررات آموزشی

* فصل دوم : نظام آموزشی

 

تعریف واحد درسی

ماده 5: آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است.

در نظام واحدي، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است.

هر واحد درس، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري 17 ساعت، عملي(يا آزمايشگاهي) 34 ساعت، كارگاهي(ياعمليات ميداني) 51 ساعت، كارآموزي و كارورزي(يا كار در عرصه) 68 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي(يا دوره تابستاني) و طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود. در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند ، مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين مي شود.

 

سال تحصیلی

ماده 6: هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و عند اللزوم يك دوره تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش است.

 تبصره: مدت امتحانات پاياني نيمسال يا پايان دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.

 

حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

ماده 7: تمام دانشگاهها موظفند برنامه هاي درسي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.

ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها، روش تدريس، و جابجا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاههاست.

 

دروس انتخابی

ماده8: دانشگاهها مي توانند در هر رشته به تشخيص گروه مربوط تعدادي از دروس مرتبط با رشته را تعيين و به عنوان دروس انتخابي به دانشجويان ارائه دهند. مشروط بر آنكه تعداد واحدها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نكند.

 

ساعات حل تمرین

ماده 9: دانشگاهها مي توانند، در صورت لزوم، به تشخيص گروه آموزشي، در هر رشته از دوره هاي كارشناسي، تا 20 ساعت، در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته در طول دوره بيفزايند.

 

انصراف از تحصیل

ماده 35: ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل، حق ادامه تحصيل ندارد.

تبصره:در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند، بايد دلايل آن را حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

ماده 36:دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود، بايد درخواست انصراف خود را شخصا با اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يكبار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست، تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد پس از انقضاي اين مهلت، حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.

تبصره 1: دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است، عمل كند.

تبصره 2:تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري بر اساس ضوابط مربوط است.

 

مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه و همسر کارکنان دولت

ماده 37: دانشجويي كه به عنوان همسر يكي از كاركنان دولت، يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه، به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود، مي تواند با ارائه حكم ماموريت همسر و به تشخيص و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه، علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل، تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در پنجشنبه نوزدهم آبان 1390 و ساعت 8:37 بعد از ظهر |

بسمه تعالی

موضوع  پژوهش : چگونه توانستم تلفات مرغ در مرغداری را کاهش دهم 0

نام پژوهنده :  بشره خنافره کارشناسی علوم تجربی

نام استاد مربوطه : آقای سبحانی جو

سال 89ــ90

 

* چـــــکیــــــــــده :

این پژوهش در مورد تلفات مرغ در یک مرغداری است که دورۀ گذشته تلفـــات زیادی داشته و رابطۀ نزدیک بنده با صاحب کار مرا وا داشت تــا با انجام این پژوهـــش تلفات مرغ را تا حدودی کم کنــم و با کمک صاحب کار و مطالعۀ کتب پرورش طیـــــور و نظرات دامپزشـــک علل این تلفات را یافتم  و راه کارهایی با مدیـــر (صاحب کار) اجرا کـــردیــم و بعد از گذشت مدت زمان لازم در این دورۀ جدید متــــوجه شدیم تلفات مرغ کاهش یافته اقدامات ما مؤثر بوده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در شنبه بیست و دوم مرداد 1390 و ساعت 11:7 قبل از ظهر |

به نام خدا

جايگاه و اهميت نقش پدر در تربيت فرزندان

تدوين از : سبحان سبحاني جومدرس مراكز تربيت معلم ودانشگاههاي شهرستان بهبهان

چكيده

در عصري كه فشارهاي زندگي ماشيني از هر سو ما را احاطه كرده است، جبر زندگي، مسئول خانواده يعني پدر را ملزم كرده تا فقط به تامين معاش بپردازد. اين رويكرد سبب شده كه پدر ان به عنوان اصلي ترين ركن خانواده ،جايگاه خود را در ايجاد محبت و تأمين نيازهاي عاطفي كم رنگ كرده و بين پدر و فرزندان فاصله قابل تأملي ايجاد شود. اين درحالي است كه ،تربيت فرزندان نتيجه پذيرش مسؤوليت و تلاش هماهنگ پدر و مادر است. واگذاري تربيت فرزندان به مادر و خالي کردن ميدان تربيت از پدران، فرزندان را با مشکلات و اختلالات رفتاري غيرقابل جبران مواجه مي سازد.  مطالعات نشان داده است موفقيت بچه‎هايي كه تماسي با پدرانشان نداشته‎اند در زمينه‎هاي اجتماعي وتحصيلي بسيار كمتر از كودكاني است كه ارتباط نزديكي با پدر دارند. پسراني كه از نظر عاطفي از جانب پدر حمايت نمي‎شوند در بزرگسالي برايشان مشكل است كه بعنوان يك مرد عرض اندام كنند، قدرت رقابت با افراد هم سن و سال خود را از دست مي‎دهند و رفتارهاي نابالغانه انجام مي‎دهند.و دختراني كه با پدرشان زندگي نمي‎كنند، در زندگي زناشويي از استقلال و قاطعيت كمتري برخوردارند. اينگونه دختران اغلب زندگي مشترك ناپايدار و نامطلوبي دارند و احتمال طلاق و جدائي در آنان زيادتر است.. لذا در اين نوشتار ضمن بررسي نقش واهميت جايگاه تربيتي پدردر خانواده راهكارهايي هاي جهت اعمال نقش پدري مطلوب ارائه مي گردد.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در شنبه هفتم خرداد 1390 و ساعت 12:34 بعد از ظهر |

نمونه سوالات درس طراحي آموزشي

1- طراحي آموزشي (( تصميم گيري درباره انچه بايد آموزش داده مي شود))را شامل مي شود  الف- صحيح    ب غلط

2- دريافت اطلاعات حسي از محيط و تطبيق ان با ساختار شناختي خود را .................... گويند ؟

    الف- درون سازي                ب- برون سازي

3- با توجه به نظريه ي تعامل اجتماعي نتيجه جانبي تعامل زيست شناختي چيست؟

الف- رشد اجتماعي       ب- رشد عقل آدمي        ج- تعامل زيستي       د- رشد شخصيت

4- كداميك از رفتار هاي مربيان معتقد به رويكرد آموزشي تجربي است .

الف-ابجاد شرايط مطلوب براي شكوفايي استعداد

 ب- ايجاد انگيزش براي يادگيري در تنهايي

ج- حسي كردن روند يادگيري وارادي تلقي كردن آموزش توسط دانش آموزان

 د- ارائه ي آموزش غير مستقيم

5- با توجه به طرح مدرسه جامعه ديوئي كدام مورد درست است .

الف-مدرسه مقياس كوچكتر جامعه با شد .

  ب- هدف اصلي تربيت در اين مدرسه تربيت شهروندان مسئول  است .

ج- تربيت شهروندان براي كسب جايگاه در جامعه دمكراتيك 

د- همه موارد درست است .

6-درك اطلاعات ارائه شد و كاربرد انها به شيوه ي جديد را ................................. گويند .

الف- فهم تحت اللفظي       ب- ياد اوري پاسخ        ج- فهم  تعميمي         د- بازشناسي پاسخ

7- منظور از مدرسه به عنوان(( اجتماع بازتابنده جامعه ))چيست؟

الف- فعاليتهاي گروهي در مدرسه    ب- مدرسه مقياس كوچكي از جامعه است

ج- فعاليتهاي جمعي و اجتماعي در مدارس

 

 

+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در جمعه بیست و سوم اردیبهشت 1390 و ساعت 7:25 قبل از ظهر |

بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

موضوع و عنوان پژوهش: بهینه سازی روش تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی

 

استاد راهنما :سرکار خانم زبر دستان

 

پژوهشگران :  1- جمشید توسلی       2- غلامعباس تقی زاده      دانشجویان کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتداییمرکز تربیت معلم شهید رجایی شیرازاردیبهشت 1387

 

چکیده :

         این پژوهش ، همانگونه که از عنوان پژوهش ((بهینه سازی روش تدریس علوم پایه پنجم ابتدایی )) هویداست ، تلاشی است برای دستیابی به راه  حلّی مناسب برای حل مشکل ایجاد شده در رابطه با عدم یادگیری بسیاری از مفاهیم علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی که بیشتر به  نوع روش تدریس معلم باز می گردد.

 لذا به این فکر افتادم  که با تمرکز بر علل آن و مطالعه بر روی مشکل ایجاد شده و مصاحبه با افراد آگاه و متخصص و استفاده از کتب مختلف از جمله  ((مقدمه ای بر نظریه های یادگیری. سیف 1374)) و ((روان شناسی بازی . احمد وند1343))  و دیگر نشریات مربوطه ، به حل مشکل با یافتن روشی مناسب تحت عنوان (( روش تلفیقی )) از میان روشهای پیشنهادی متفاوت ، پس از کسب آرای مکفی صاحب نظران امر ودلایل و شواهد کافی به اجرای آن مبادرت ورزم که نتیجه ی امر پس از اجرای این روش ، که به طور مفصل درمتن این پژوهش آمده ، حاکی از این مطلب است که اجرای این روش می تواند بنابه دلایل ذیل راهگشای مشکل بوجود آمده در این زمینه باشد :

          - دانش آموزان  بیشتر از روزهای گذشته به درس علوم علاقه مند شده و درزنگ علوم فعالیت چشمگیری ازخود نشان می دهند.     

           - زمینه ای برای بحث و هم فکری بین دانش آموزان و همکاران به وجود می آورد.

           - یادگیری عمیق تر و پایدارتر صورت می گیرد.

          - والدین از پیشرفت فرزندانشان ابراز رضایت می نمایند.

          - با توجه به مقایسه نمرات علوم دانش آموزان قبل و بعد از اجرای طرح جدید ، میانگین نمرات  علوم  دانش آموزان در حد قابل ملاحظه ای افزایش می یابد .

         - نوعي احساس و قبول مسؤوليت و رضايت در دانش آموزان ايجاد می شود.

 

 

 

 

فهرست مطالب :

 

           عنوان                                                                                                               صفحه

       - مقدمه ………………………..………………..…..……........   7              

        - بیان مسئله …………………..…………………..................…   8                  

        - توصیف وضعیت موجود …………………………................…….    8                      

        - گردآوری اطلاعات(شواهد 1) ……………………................……..   10                       

        - تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………...........……..   12                    

        - راههای پیشنهادی ……………………………….............……..  13                      

        - انتخاب راه جدید به صورت موقت ………………….….............……  14                      

        - اجرای راه حل جدید ………………………..............…..….……  17                     

        - گردآوری اطلاعات (شواهد 2) ………………...........…...…..……..  20                     

        - ارزشیابی و تأثیر اقدام جدید ……………….............…...…...... .....  21                 

        - نتیجه گیری …………………………….........……….………  24                   

        - پیشنهاد ها……………………………..........……………….   24                

         - منابع ……………………………….........…………...…….  25                

        - پیوست ها (سوالات مصاحبه )..........................................................  26              

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در جمعه بیست و سوم اردیبهشت 1390 و ساعت 1:44 قبل از ظهر |

نمونه سوالات درس طراحی ومطالعه مسائل یادگیری

 

1- هدف ارائه پژوهش، اعتباريابي و ارزيابي يافته ها است  .   الف صحيح           ب- غلط

2-چیزی که محقق به عنوان یک گره کاری ، درصدد رفع یا حل آن بر می آید، چه نام دارد ؟
مساله                  شواهد2                         وضعیت مطلوب                هیچکدام
3- تحقیق " اقدام پژوهی " در ردیف کدام یک از تحقیقات زیر قرار می گیرد؟
الف- نتیجه گرا          ب-كاربردی                       ج- توسعه اي              د- بنیادی

4 - " گردآوری اطلاعات (شواهد1) به کدام یک از مراحل اقدام پژوهی مربوط می شود ؟
تشخیص                      آمادگی برای عمل                  تغییر         ارزیابی
5 - "
زمانی که " اقدام پژوه " ، به خاطر وجدان کاری و اخلاقی و احساس مسئولیت ، خود را ملزم به حل مشکل یا مشکلاتی می داند، بیانگر کدام یک از ویژگی های زیر است ؟
احساس تعهد                رضایت شغلی                   احساس لذت از کار          بالندگی شغلی
6 -
در تحقیقات پس رویدادی ، ................
اطلاعاتی به دست می آید که هنوز به کاربرد نرسیده است.
مطالعه و مقایسه ی تفاوت رفتارها با توجه به تفاوت ویژگی ها ،در گروه های بزرگ ممکن است.
تحول و تغییر در محیط کاری در جهت اجرای وضع موجود انجام می گیرد.
گزینه های1 و 2 صحیح است.

7 - کدام یک از گزینه های زیر صحیح است ؟
محقق اقدام پژوه ، به طور آگاهانه وازقبل تعیین شده با مساله برخورد می کند.
مساله ی اقدام پژوه می تواند مربوط به محیط کاری او نباشد.
مساله ی معلم پژوهنده توسط دیگران به او ابلاغ می گردد.
مساله ی اقدام پژوه عمدتا بطور ناگهانی ایجاد شده و مربوط به محیط کاری اوست.

8 - " معلمی با مشاهده ی وضع نامطلوب کلاس خود ،به دلیل تقوای الهی ،کوتاهی را جایز نمی داند و بطور دائم به تغییر وضع موجود می اندیشد "، از این مطلب چنین استنباط می گردد که اقدام پژوهی.....
پژوهشی مردمی است .                            دارای ارزیابی مستمر حین پژوهش است .
انعطاف پذیر است .                                  مبتنی بر ارزش های انسانی است .

9 - اقدام پژوهی چه نوع تحقیقی است ؟
کاربردی                      بنیادی                   توسعه ای                علی – مقایسه ای
10 -
ارائه ی مدل اقدام پژوهی " نگاه کنید، فکر کنید و عمل کنید "، منسوب به کیست؟
قاسمی پویا                    کرت لوین                            مکنیف
11-
گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز از قبیل عکس،نوارهای صوتی وتصویری ، نقاشی ها و....چه نامیده می شوند؟
اسناد و مدارک                    مشاهده                مصاحبه               پرسشنامه

 

+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1390 و ساعت 4:35 بعد از ظهر |

اقدام پژوهی بنیادی(Grounded Action Research) توسط قاسم زارعی |


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در شنبه سوم اردیبهشت 1390 و ساعت 1:13 بعد از ظهر |