6- بررسي نتا يج تحقيقات درزمينه هويت

شناخت آگاهي ها ، نگرش ها ورفتارهاي اجتماعي از اساسي ترين نيازهاي بنيادي در امر برنامه ريزي فرهنگي وپيگيري تحولات آن در آينده است و علي رغم اهميتي كه اين امر دارد تا كنون در ايران به طور منسجم ومستمر كمتر مورد توجه قرار گرفته است . بررسي مسئله هويت كه از حوضه هاي اصلي حيات اجتماعي است از اين امر مستثنا نيست با اين همه به صورت پراكنده در   زمينه ابعاد مختلف هويت در ايران تحقيقاتي ا نجام گرفته كه زير به بعضي نتايج اشاره مي شود :                  

-بي هويتي اجتماعي و گرايش به غرب (بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي مو ثر بر گرايش نوجوانان به الگوهاي فرهنگي غرب ) عنوان تحقيق است كه ابوالفضل اشرا في سال 1377 در تهران ا نجام داده است .در بيان نتايج اين تحقيق آمده است كه: 1- ميزان احسا س بي هو يتي اجتماعي و ميزان هويت يا بي در قالب گرا يش به الگوهاي غربي در بين نوجوانان متظا هر به الگوي غربي بيش از نو جوانان غير متظا هر است 2- احساس بي هويتي اجتماعي و  گرايش نو جوانان به الگوهاي غربي در هر دو گروه متظا هر و غير متظاهر وجود دارد .(1)

-تحول هويت ملي دانش آموزان دختر دوره هاي راهنمايي تحصيلي در تهران كه 1378 به عنوان پا يا ن نا مه كا رشناسان ارشد دانشگاه تر بيت مد رس تو سط خا نم سكينه     طا لبي مورد بررسي قرار گرفت ، حا كي از آن است كه:  در مسير  تكو ين حس تعلق    نشا نگر كا هش احساس تعلق به هويت ملي از ابتدايي به را هنما يي واز را هنما يي به   متو سطه است.(2)

- الگو گزيني جوانان و عوامل موثر بر آن كه در سال 1377 توسط جمشيد هاشميان    انجا م گر فته نشان داده است كه: با عنا يت به شرايط اجتماعي ، الگو گز يني جوانان تحت تأثير گرايش هاي سيا سي و مذ هبي ، وسايل ارتباطي جمعي ، همسا لان ، ديگران مهم ، سيستم كنترل اجتماعي ، جنس ، سن ، تحصيلات ، پا يگاه اقتصادي و   ا جتماعي ، منطقه مسكوني و روابط خا نوادگي قرار دارد.(3)

 - نتا يج حا صل از بررسي هويت ملي و مذ هبي جوانان مشهد به وسيله محمد باقر آخوندي در سال 1370 نشان مي دهد : 1- پا يبندي نظري جوانان به مذهب و مليت بيش از پايبندي عملي آنان است 2- شركت جوانان و خا نواده ها در مرا سمات ملي ومذهبي و گفتگوي مستمر پيرامون مذهب و مليت در خا نواده در پاي بندي به هويت ملي و مذ هبي تأ ثير مستقيم دارد. 3- وضعيت اقتصادي تما شاي فيلم و سريا ل هاي خارجي و استفاده از فيلم هاي ويدئو يي تاثير معكوس دارد0 (4)

-سلسله مراتب ارزشها نزد جوانان قوچان پايان نامه عبدالحميد سعادت كارشناس ارشد (جا معه شناسي)كه1375  كه هدف از اين پژوهش بررسي ميزان پذ يرش سلسله مراتب ارزشها ي مورد نظر مأخوذ از پارادايم پار سو نز مورد تأ ييد نظام ارزشي حا كم بر ايران و نيز جستجوي عوامل موثر بر آن نظير رسا نه ها ، گروه هاي مرجع ، نهادهاي فر هنگي ، خا نواده و اعلام شد. نتيجه تحقيق نشان دادكه: 4/77 درصد افراد سلسله مراتب ارزشها مورد نظر يعني (علم- تعهد- قدرت وثروت) را در حدزياد و 6/32 درصد در حد كم پذ يرفته ا ند . ضمناً مشخص شد كه نهادهاي فرهنگي ، رسانه ها، گروه هاي مرجع ، و جنسيت به صورت مستقيم و امور جهت دار تر مدرسه اي ، سن وپايگاه اقتصادي اجتماعي بصو رت غير مستقيم در متغير وابسته يعني(پذيرش سلسله مراتب ارزشها )تأثير دارند.  (5)       

 -رابطه قشر بندي اجتماعي و گرايشات و رفتارهاي ديني درشهر تهران به وسيله     مهري محمودي ، كارشناس ارشد (جامعه شناسي ) دانشگاه تربيت مدرس 1378 انجام گرفت  .از مقادير به دست آمده اين طور استنتاج مي شود كه : 1-بين متغير محله ومتغير هاي باور ديني ورفتار ديني رابطه معكوس وجود دارد .به عبارتي اقشار بالاي جامعه كه داراي سواد بيشتري مي باشند ازنظر نوع وميزان باور ديني گرايش ديني وحس ديني درسطوح پايين تري نسبت به اقشار پا بين جامعه مي باشند .(6)

 -قشربندي اجتماعي وتبيين جامعه شناختي جريان اجتماعي نوجوانان در خانواده تحقيق ديگر است كه نشان داده است  : سازگاري نوجوانان تاحدي بسته به شرايط اقتصادي- اجتماعي وفرهنگي خانواده ، نوع تعامل خانواده ، راهبرد تربيتي ، سبك اجتماعي كننده والدين ونهايتاً وضعيت خود پندارده نوجوانان دارد . بدون شك نوجوانان كه درفضاي اجتماعي اقتصادي فرهنگي تعاملي واجتماعي كننده   بالا ترو  بهتري به سرمي برند ، داراي برداشت مثبت تر وسازنده تري از خود ودرنتيجه سازگاري بيشتري درزمينه هاي خانوادگي،  جسماني ، اجتماعي  ، شغلي وعا طفي    خواهند بود . باتوجه به نتايج به دست آمده مي توان گفت مدل تحليلي پژوهش حاضر كه چهار حلقه متغير هاي مستقل مبا ني و وابسته ، شا مل موقعيت طبقاتي خانواده (پايگاه اقتصادي-اجتماعي-فرهنگي) ،خصوصيات ساختاري آن(نوع تعامل خانوادگي )،  رفتار تربيتي واجتماعي كننده والدين (راهبرد تربيتي وسبك ااجتماعي كردن والدين) وخصوصيات نوجوانان(خودپنداري وسازگاري آنها )را به هم پيوند مي د هد به وضوح تأييد مي گردد . (7) ***موارد(1)و(2)و(3)و(4)و(5)و(6)و(7) ازسايت اينترنتي مدارك علمي ايران وابسته به وزارت علوم تحقيقات وفناوري استخراج گرديد.***                                                                                                                                                                                                                                                                               

+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت ۱۹:۵۴ بعد از ظهر |