بسمه تعالی واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته آموزش ابتدایی

نیمسال اول

 

نیمسال دوم

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت كلاس

نوع درس

پيشنياز

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت كلاس

نوع درس

پيشنياز

5105

اصول وفلسفه آموزش وپرورش

3

3

تربیتی

ندارد

 

5112

زبان خارجه(انگلیسی) عمومی 1

3

3

عمومی

ندارد

6748

روشهای نوین یاددهی یادگیری

3

4

اصلی

ندارد

 

5155

مبانی برنامه ریزی درسی

2

2

تربیتی

اصول وفلسفه آموزش وپرورش5105

6050

روانشناسی رشد

2

2

اصلی

ندارد

 

6745

آموزش مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی

2

3

اصلی

روشهای نوین یاددهی یادگیری6748

5139

روش تحقیق باتأکیدبرعلوم تربیتی

2

3

تربیتی

ندارد

 

6752

طراحی آموزشی

2

6

اصلی

روشهای نوین یاددهی یادگیری6748

6747

روش تدریس تعلیمات دینی

2

3

اصلی

ندارد

 

6744

آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی

2

3

اصلی

روشهای نوین یاددهی یادگیری6748

6843

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

2

2

معارف

ندارد

 

5217

روانشناسی یادگیری

2

2

اصلی

روانشناسی رشد

6754

فعالیتهای پرورشی - اجتماعی

2

2

اصلی

ندارد

 

5213

روشهای آماری درعلوم تربیتی

2

2

اصلی

ندارد

5412

آموزش وپرورش تطبیقی

2

2

انتخابی

ندارد

 

6741

شیوه های مطالعه وکتاب خوانی

2

2

انتخابی

ندارد

6746

روش تدریس تربیت بدنی

2

3

اصلی

ندارد

 

6840

انقلاب اسلامی ایران

2

2

معارف

ندارد

 

جمع

20

24

 

 

 

 

جمع

19

25

 

 

نیمسال سوم

 

نیمسال چهارم

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت كلاس

نوع درس

پيشنياز

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت كلاس

نوع درس

پيشنياز

6837

اندیشه اسلامی 2

2

2

معارف

ندارد

 

6751

تحلیل محتوای کتابهای  درسی دوره ابتدایی2

2

3

اصلی

تحلیل محتوای کتابهای  درسی دوره ابتدایی1

6848

آموزش هنر دردوره ابتدایی

2

3

اصلی

روشهای نوین یاددهی یادگیری

 

6753

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

2

4

اصلی

طراحی آموزشی6752

6743

آموزش ریاضی دردوره ابتدایی

2

3

اصلی

روشهای نوین یاددهی یادگیری

 

6739

جامعه شناسی آموزش وپرورش

2

2

انتخابی

ندارد

6749

تحلیل برنامه درسی دوره ابتدایی

2

3

اصلی

مبانی برنامه ریزی درسی

 

6755

کاربردنرم آفزارهای رایانه ای درآموزش ابتدایی

2

4

اصلی

طراحی آموزشی6752

6750

تحلیل محتوای کتابهای  درسی دوره ابتدا1

2

3

اصلی

تحلیل برنامه درسی دوره ابتدایی

 

5222

روانشناسی بازی

2

2

انتخابی

روانشناسی یادگیری

6742

روانشناسی زبان(باتأکیدبرآموزش زبان فارسی)

3

4

اصلی

ندارد

 

5223

مشاوره کودک

2

2

انتخابی

ندارد

5487

سازمان ومدیریت درآموزش وپرورش

2

2

تربیتی

ندارد

 

6846

تفسیر موضوعی قرآن

2

2

معارف

ندارد

6427

طراحی ومطالعه مسائل یادگیری وآموزش

3

5

اصلی

ندارد

 

5157

تربیت بدنی2

1

2

عمومی

ندارد

جمع

20

27

 

6849

زبان تخصصی(متون تخصصی درآموزش وپرورش ابتدایی)

2

2

اصلی

زبان خارجه(انگلیسی) عمومی 5112

 

جمع

17

23

 واحدهای درسی دوره کارشناسی رشته آموزش ابتدایی

 

*دروس پیشنیاز (دانشجویانی که حدنصاب 50درصد نمره آزمون راکسب نکردند باید بگذرانند)

**دروس جبرانی(دانشجویان بامدرک کاردانی غیرمرتبط علاوه بردروس پیشنیاز باید بگذرانند)

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت كلاس

نوع درس

پيشنياز

6851

روانشناسی تربیتی*

2

2

پیشنیاز وجبرانی

ندار

6855

روش تدریس فارسی*

2

2

پیشنیاز وجبرانی

ندارد

6854

اصول ومبانی آموزش وپرورش ابتدایی*

2

2

پیشنیاز وجبرانی

ندارد

6853

زبان خارجه*

2

2

پیشنیاز وجبرانی

ندارد

6856

روش تدریس ریاضی**

2

2

پیشنیاز وجبرانی

ندارد

6857

روش تدریس علوم تجربی**

2

2

پیشنیاز وجبرانی

ندارد

6852

سنجش واندازه گیری**

2

2

پیشنیاز وجبرانی

ندارد

6850

کلیات روشها وفنون تدریس**

 

 

پیشنیاز وجبرانی

ندارد

 

+ نوشته شده توسط سبحان سبحانی جو در شنبه بیست و نهم آبان ۱۳۸۹ و ساعت ۲۰:۱۸ بعد از ظهر |